КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Центърът за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД е лицензиран за осъществяване на индивидуално и групово професионално информиране и ориентиране от Националната Агенция за професионално образование и обучение.
Услугата по професионално информиране, консултиране и ориентиране е насочена към търсещи работа лица или такива, които желаят да сменят професията си, ученици, студенти, лица от уязвими социални групи.
Индивидуално професионално информиране и ориентиране се извършва при необходимост от допълнителна информация при избор на подходяща професия или на професионална квалификация в съответствие с индивидуалните качества на лицето и потребностите на пазара на труда.
Групово професионално ориентиране се осъществява за лица със сродни интереси или от едни и същи рискови групи (без професия, с проблеми в професионалната реализация, самотни родители/ осиновители, лица, освободени от места за лишаване от свобода и др.), желаещи професионално ориентиране и създаване на умения за активно поведение на пазара на труда.
В резултат от проведените консултации и предоставената информация, всеки от потребителите може да заяви и получи обучение по професия или ключова компетентност в центровете за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и „ПЛАМ и синове“ ЕООД.
Лицата, получили професионално информиране и консултиране от ЦИПО към „ПЛАМ“ ЕООД са наясно с услугите, предоставяни от ДБТ – права и задължения на търсещите работа лица, информационни и разяснителни сесии за проекти, национални и регионални програми, международни спогодби за работа в чужбина и др.
Центърът удостоверява придобити умения за активно поведение на пазара на труда, включващи съставяне на автобиография и мотивационно писмо, техники при явяване на интервю с работодател за заемане на определена длъжност, използване на „канали“ за търсене на свободни работни места