СЕРТИФИКАТИ

Plamen

" Кредото на семейство компании "ПЛАМ" е „Грижа, отговорност, доверие“. Върху тези принципи градим взаимоотношенията си с всички наши клиенти и партньори. Сигурни сме, че само така ще сме способни на най-доброто, което Ви трябва!

инж. Пламен Иванов

Основател

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

Лиценз на Център за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.Центърът може да извършва и удостоверява професионално обучение и придобиване на професионална квалификация по 50 професии съобразно Закона за професионално образование и обучение.

Лиценз на Център за професионално информиране и ориентиране към „ПЛАМ“ЕООД за извършване и удостоверяване на информиране и професионално ориентиране съгласно Закона за професионално образование и обучение.

Лиценз на Център за професионално обучение към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.Центърът може да извършва и удостоверява професионално обучение и придобиване на професионална квалификация по 10 професии съобразно Закона за професионално образование и обучение.

Сертификат за извършване и удостоверяване на професионално обучение. ПЛАМ И СИНОВЕ ЕООД –  ISO9001 : 2015

ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС

Разрешение за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС на Учебен център „ПЛАМ“ за територията на област Кюстендил от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари (ADR) за Учебен център „ПЛАМ“ от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения от Директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

Удостоверение за организиране на курсове за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари, и за превози на собствена сметка от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, заверка на сертификати за техническа изправност на пътни превозни средства по Резолюция ITF/TMB/TR/MQ/2008/12 (ЕКМТ) и проверка на газови уреди  на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД, издадено от  Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Сертификат за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправсност на пътни превозни средства. ПЛАМ И СИНОВЕ ЕООД –  ISO9001 : 2015

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Лиценз на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД за извършване на международен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут на територията Европейския съюз и страните от Европейското икономическо пространство, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Сертификат за добра дистрибуторска практика на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД“ при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба.

Сертификат на системата за управление на „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД съгласно ISO 2009:2015