Годишен доклад от проведено самооценяване на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД