Добър резултат от първата самооценка на качеството в ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД

януари 26 2017

Само 5 месеца след получаване на лиценза за осъществяване на професионално обучение от НАПОО, ЦПО към „ПЛАМ и синове“ ЕООД получи добра оценка по критериите за достъп и придобиване на професионална квалификация в първия си годишен доклад за сацооценка на качеството на обучение в центъра. Повече подробности можете да прочетете в приложеното резюме на доклада. Публикуването на доклада от годишното самооценява на качеството на обучение в ЦПО е задължителен елемент от процедурите по гарантиране качеството на професионално обучение, които прилагаме в „ПЛАМ и синове“ ЕООД, и което се изисква от действащата нормативна база. Тъй като високото качество на професионално обучение е основна цел на ЦПО към семейство „ПЛАМ“, в допълнение, завършваме процедура за сертифициране на качеството на системите за управление в центровете по стандарта ISO 9001:2015.

ЦПО Плам и синове Годишен доклад проведено самооценяване.27-30