Транспорт и логистика

ПРОФЕСИЯ:

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт.

Обучението завършва с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Завършилите успешно обучението по професията и специалността могат да работи като: управител транспорт, управител на складово стопанство, инспектор по безопасност на автомобилния транспорт или в транспортна служба, консултант пътнически транспорт, организатор пътнически транспорт, диспечер, контрольор автомобилен транспорт.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението съдържа 960 учебни часа, като в зависимост от договорените графици с обучаемия/възложителя на обучението може да продължи до 9 месеца.

Теория:470 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд, обща теория на пазарното стопанство, бизнес комуникация и предприемачество.
Английски език – термини в автомобилния транспорт и спедиция, техническо чертаене, материалознание, електротехника и електроника, информационни технологии в професията.Двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортна техника и автоматизация, обща теория на счетоводната отчетност, маркетинг, икономика и управление, спедиционна дейност и транспортна статистика, безопасност на движението по пътищата, транспорт и търговско право.
Практика: 490 учебни часа. Общопрофесионални умения, автотранспортна техника, счетоводна отчетност, организация на превозите, икономика на автотранспортно предприятие, бизнес проектиране, управление на моторно превозно средство, спедиционна дейност, транспортна статистика.

ИЗПИТИ:
Държави изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Техник по транспортна техника.

Специалности: Автотранспортна техника, Пътнотранспортна техника, Автомобилна мехатроника и Електрически транспортни средства. Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

В зависимост от специалността, която получи обучаемият, с добитата професионална квалификация може да се работи като:

 1. Техник- механик на автомобили и кари; двигатели; двигатели с вътрешно горене; дизелови двигатели; механизация на горското стопанство; експлоатация на автомобилния транспорт; механизация на селското стопанство.
 2. Чертожник – механика, техника.
 3. Завеждащ учебна работилница.
 4. Конструктор, професионално обучение.
 5. Техник складово обзавеждане или професионално обучение.
 6. Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), качество на производствените процеси, здраве и безопасност при работа, технически стандарти, техниечски надзор, трудови злополуки, безопасност на автомобилния транспорт, ведомствен технически надзор.
 7. Контрольор, качество.
 8. Ревизор, безопасност на движението.
 9. Завеждащ, техническа служба.
 10. Технически изпълнител, организатор или сътрудник.
 11. Информатор,приемна.
 12. Младши автоконтрольор.
 13. Продавач-консултант.
 14. Обслужващ, бензиностанция/газостанция.
 15. Извозвач, дървен материал.
 16. Механици и монтьори на моторни превозни средства или на промишлени и селскостопански машини и оборудване.
 17. Водачи на леки автомобили, вкл. таксита, на тежкотоварни автомобили, на автобуси и ватмани.
 18. Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях.
 19. Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения.
 20. Оператори на подемно-транспортни съоръжения.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението и по четирите специалности е 960 часа, като в зависимост от разпределението на времето, поискано от обучаемия или възложителя на обучението, то може да продължи до 1 година. За всяка от специалностите има специфични предмети, които са включени в учебния план, закоито можем да Ви информираме подробно при запитване. Тук предлагаме на вниманието Ви основните общообразователни теми, които са включени в теоритичното и практическо обучение.

Теория: 480 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Информационни технологии.Икономика.Трудово-правно законодателство.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.Предприемачество.Чужд език по професията.Техническо чертане.Материалознание.Техническа механика.Електротехника и електроника.Автоматизация.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника.Безопасност на движението по пътищата. Устройство и конструкция на автомобила. Системи и устройство на видовете транспортни средства по специалности.

Практика: 480 учебни часа. Предвидена е практика по общи професионални умения и практика свързана със съответната специалност – 210 часа. Производствената практика е 180 часа

Свободноизбираемата подготовка включва обучение за водач на МПС категория „С”, категория „Д”, категория „С+Е”, категория „В+Е”, превоз на опасни товари, начално обучение по Наредба 41 на МТИТС.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплом за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).
3. Свидетелство за управление на МПС, ако има такова (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Монтьор на автотранспортна техника.

Предлагаме обучение по специалностите: „Автотранспортна техника“ и „Пътностроителна техника“. Завършилите успешно обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Монтьорът на транспортна техника работи с техническа документация, извършва разглобяване, сглобяване, центровки, регулировки, диагностика и поставя правилни диагнози на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника, и електрически превозни средства.Извършва дейности по техническото обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника, и електрически превозни средства, като използва ефективно конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали, и оценява качеството на извършваната работа. Професията е регулирана за територията на страната и ЕС, така че придобиването й или придобиването на правоспособност по нея ви осигурява по-добри възможности за професионално развитие.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението по специалността „Автотранспортна техника“ е 750 учебни часа или средно 25 учебни седмици.
Общата продължителност на обучението по специалността „Пътностроителна техника“ е 844 учебни часа или средно 28 учебни седмици.

Теория:
За специалността „Автотранспортна техника“ – 354 учебни часа, а за специалността „Пътностроителна техника“ – 416 учебни часа.
Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност. Трудово – правни отношения. Психологически отношения и комуникации. Икономика и отчетност. Работа с компютър. Чужд език. Техническо чертане. Електротехника и електроника. Материалознание. Автоматизация, хидравлика и пневматика. Техническа механика. Специални предмети.

Практика: За специалността „Автотранспортна техника“ – 396 учебни часа. За специалността „Пътностроителна техника“ – 428 учебни часа.
Практическите обучения включват занятия в реална работна среда свързани с технологията и специфични уменияя и познания за съотръжения и устройства, с които работи завършилият я специалист. Свободноизбираемата подготовка на записалите „Автотранспортна техника“ включва управление на МПС категория “С“ – 20 учебни часа, управление на МПС категория “С+Е“ – 16 учебни часа, управление на МПС категория „D“ – 16 учебни часа, управление на МПС категория „А“ – 12 учебни часа или управление на електрокари и мотокари – 24 учебни часа.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.
Изпити по теория и практика за придобиване на правоспособност.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).
Свидетелство за правоспособност за управление на електрокари и мотокари.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Изпитът за придобиване на правоспособност и държавният изпит са със цена от по 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Монтьор на подемно-транспортна техника.

Предлагаме обучение по специалностите „Монтьор на подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ и „Монтьор на подемно-транспортна техника с електрозадвижване“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация. Обучението е необходимо условия по Наредба №1/10.04.2006г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

КАКВО РАБОТИ:

Монтьорът на подемно-транспортна техника извършва техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника – демонтира и монтира всички възли и агрегати, отстранява повреди и открива причините за тях, извършва следремонтни изпитания на подемно-транспортна техника, транспортира и работи с тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Работното място може да бъде в стационарни ремонтни помещения или в подвижни работилници на обекта, където работи подемно-транспортната техника. В зависимост от вида и конструктивните особености на машината работното място на машиниста (водача) е разположено върху нея (без или с кабина) или се управлява дистанционно. Работната площадка може да бъде на открито или в закрити помещения. Някои видове подемно-транспортна техника работят с по-малка интензивност при зимни условия. Лицата, упражняващи професията (монтьори или машинисти), по-често работят през деня, на едносменен или двусменен режим на работа или при ненормиран работен ден.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 300 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по професията. Техническо чертане. Материалознание. Техническа механика. Електротехника и електроника. Автоматизация. Хидравлични и пневматични устройства в подемно – транспортната техника. Електрообзавеждане на подемно – транспортна техника. Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства/с електрозадвижване. Експлоатация на подемно – транспортна техника. Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжение.

Практика: 360 учебни часа, от които 60 са в производството. Общопрофесионални умения. Товароподемни механизми. Електрообзавеждане на подемно – транспортна техника. Обслужване и ремонт на подемно – транспортна техника монтирана на ПТС/с електрозадвижване.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).
Удостоверение за професионална правоспособност, ако освен с обучението, покривате и другите изисквания в Наредба №1.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверениезавършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Куриер.

Завършилите професионалното обучение придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Куриерът приема и предава пратки към клиенти, разпределя пратки в офиса и приема пратки по описан стандарт, като следи за правилното им отчитане. Товари пратки по националните и международните линии, като се съобразява с общите условия за транспортиране на пратки. При транспортиране на пратките в градски и извънградски условия спазва изискванията на закона за движение по пътищата. Ползва специализиран софтуер в ежедневната си работа и електронни устройства, работи с фирмено облекло и при спазване на установен фирмен етикет. Работното време може да установено или гъвкаво, според условията на компанията и договора за работа.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 225 учебни часа – Здравословни и безопасни условия на труд.Компютърно обучение.Чуждоезиково обучение – английски език.Основи на пазарната икономика.Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес.Бизнес – комуникации.Стопанска логистика. Международна логистика.Организация и управление на транспорта. Дистрибуционна политика.
Управление на иновации. Икономика на логистичните дейности. Управление на запасите и снабдяването. Складово манипулационни системи. Международен транспорт. Митническа политика.

Практика: 435 учебни часа – Фокусирана изцяло върху придобиване на професионалните навици и умения при изпълнение на ежедневните трудови задачи.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Водач на МПС за обществен превоз.

Предлагаме обучение и по двете специалности на професията – „Вътрешни и международни превози на пътници“ и „Вътрешни и международни превози на товари“. Обучението е необходима предпоставка за придобиване на карта за квалификация на водача съобразно условията на Наредба №41/04.08.2008 на министъра на транспорта. Завършилите обучението придобиват първа степен на професионала квалификация.

КАКВО РАБОТИ:
Водачът на МПС за обществен превоз може да работи във всички търговски дружества с предмет на дейност експлоатация на автотранспортна техника като шофьор на лек автомобил до 9 места, такси, линейка, пощенски автомобил, лекотоварен автомобил, куриер, шофьор-инструктор, шофьор на автобус, противопожарен авомобил, платформа, самосвал, специален тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, товарен автомобил – международен превоз, цистерна, тежкотоварен самосвал, самосвал. При изпълнение на професионалните си задължения водачът на МПС за обществен превоз работи с технологична документация, извършва демонтаж, монтаж и контрол на техническото състояние на МПС, извършва дейности при техническото обслужване и безопасната експлоатация на МПС. Работният ден на водача на МПС за обществен превоз обикновено е в рамките на законоустановената продължителност на работното време, но при определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия, се налага да работи на удължен работен ден, а също в празнични и почивни дни.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа – средно 10 учебни седмици.

Теория: 150 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чуждоезиково обучение – английски език. Психология на водача. Пътища, кръстовища и пътни възли, Теория и управление на автомобила. Превоз на пътници, Безопасност на движението по пътищата. Ремаркета и системи за прикачване. Теория на специалността. Поведение при пътно-транспортни произшествия. Избираем професионален предмет съобразно специалността: управление на МПС в категория В+Е, D или D+E, професионална компетентност при превоз на опасни товари съгласно ADR.

Практика: 150 учебни часа. 16 учебни часа от практиката са за избираемия професионален предмет в посочените категории. Практическото обучение е фокусирано върху създаването и утвърждаването на умения и навици в съответната професионална специалност. При специалност „Вътрешни и международни превози на товари“ са заложени 120 учебни часа (118 теория + 2 практика) при професиона компетентност за превоз на опасни товари съгласно ADR.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание от ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.
ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено основно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Работник по транспортна техника.

Предлагаме обучение и по двете специалности на професията – автобояджийство и автотенекеджийство. Завършилите обучението придобиват първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Работникът по транспортна техника може да извършва основни шлосерски операции, да прави подбор и да работи с различни видове инструменти, приспособления и машини, да извършва основни операции за ръчна и машинна обработка на материалите. Може да работи в сервизи и фирми, предлагащи услуги за поддръжка и ремонт на транспортни средства, или сам да осъществява дейността. Умението за разпознаване на цветове, сръчност и наблюдателност са важни качества, необходими за практикуване на професията. За работа в предприятие или сервиз е необходимо и умение за работа в екип. Работното време на работника по транспортна техника е нормален работен ден съгласно Кодекса на труда, а понякога е необходимо да се работи и извънредно в почивните дни.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

За специалността „Автобояджийство“ общата продължителност на обучението е 430 учебни часа – средно 14 учебни седмици.
За специалността „Автотенекеджийство“ общата продължителност на обучението е 371 учебни часа – средно 12 учебни седмици.

Теория:
За „Автобояджиство“ – 166 учебни часа.
За „Автотенекеджийство“ -119 учебни часа.
Здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност и долекарска помощ. Устройство, експлоатация и ремонт на МПС. Основни материали използвани в специалността. Инструменти и съоръжения използвани в специалността. Основни технологични операции в специалността.

Практика:
За „Автобояджийство“ – 264 учебни часа.
За „Автотенекеджийство“ – 252 учебни часа.
Общометална практика. Обслужване и ремонт на МПС. Обслужване и ремонт на ДВГ. Учебна практика по специалността. Управление на МПС – категория „В“ за придобиване на правоспособност за управление на МПС. 60 учебни часа и при двете специалности са практика в производствени условия.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание от ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 6 клас (копие).
2. Лична карта (копие).
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с устаноната практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.