Строителство и озеленяване

ПРОФЕСИЯ:

Строител.

Предлагаме обучение по специалностите „Кофражи“, „Армировка и бетон“, „Зидария“, „Мазилки и шпакловки“, „Вътрешни облицовки и настилки“, „Външни облицовки и настилки“, „Бояжийски работи“, „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Покриви“. Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Работниците, придобили квалификация по професията „Строител“, се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др. Квалификацията, която притежават, им дава възможност да участват в дейности както при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството, а така също ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд. Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, извънредна работа, в почивните и празничните дни, в зависимост от особеностите на технологичните процеси в строителството. Поради сезонността на работата се наблюдава значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есенно-зимния.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението за професията и по отделните специалности е 992 учебни часа или 33 учебни седмици.

Теория:484 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Компютърна грамотност, бизнес-комуникации. Техническо чертане. Строителни материали. Сградостроителство. Строителна механика. Технология на строителството. Организация на строителството. Стоманобетон. Технология на специалността. Избираема професионално подготовка – ВиК на сгради. Електроинсталации на сгради.

Практика: 508 учебни часа. 60 часа е производствената практика. Изцяло усвояване на умения и навици за упражняване на професията и специалността, включително технологиите и техники на работата.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че е завършил/а клас на средното образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Строител-монтажник.

Предлагаме обучение по специалностите „Стоманобетонни конструкции“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“, „Дограма и стъклопоставяне“. Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства. Строителят-монтажник трябва да: разчита отделните части на проекта, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, използва справочна и каталожна литература, работи с първичните документи, съхранява поверената му документация. Работното време е стандартно, но с различна интензивност през отделните сезони. Възможна е работа на смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 992 учебни часа или средно 33 учебни седмици.

Теория: 484 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Компютърна грамотност, бизнес-комуникации. Техническо чертане. Строителни материали. Сградостроителство. Строителна механика. Технология на строителството. Организация на строителството. Стоманобетон. Технология на специалността. Избираема професионално подготовка: ВиК на сгради. Електроинсталации на сгради.

Практика: 508 учебни часа, от които 60 учебни часа в производството. Фокусирана е изцяло върху придобиването на умения и навици по избраната професия и специалност.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Пътен строител.

Предалгаме обучение по специалността „Строител на пътища, магистрали и съоръжения“. Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения, спазва здравословните и безопасни условия на труд, опазва околната среда. Изгражда и монтира водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане. Работи на открито при различни атмосферни условия, на отдалечени от населени места обекти. Често работи на път или жп линия, по които се осъществява движение, което изисква специална сигнализация и мерки, свързани с безопасността на работа. При изпълнение на някои дейности работи с вредни и лесно запалими материали и трябва да спазва правилата за противопожарна защита. Работата е свързана с физическо натоварване, поради което е необходимо да бъде в добра физическа форма. Работното време е стандартно, но често е ненормирано поради сезонността на работата, като се налага и работа в почивните и празничните дни.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 992 учебни часа или 33 учебни седмици.

Теория: 484 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Компютърна грамотност, бизнес-комуникации.
Техническо чертане. Строителни материали. Строителни машини. Основи на строителната механика. Строителство и експлоатация на пътищата. Организация на строителството.
Геодезия. Технология на специалността. Избираема професионално подготовка: Сградостроителство. Стоманобетон

Практика: 508 учебни часа, от които 60 учебни часа в производството. Изцяло ориентирана към изграждането на умения и навици за работа по технологията на специалността.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че завършили клас на средното образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Озеленител.

Предлагаме обучение по двете специалност ина професията – „Цветарство“ и „Парково строителство и озеленяване“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Озеленителят има възможност да работи в дружества и предприятия с дейност в областта на озеленяването,зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и рганизации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура). Работното време на озеленителя е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа – средно 22 учебни седмици.

Теория: 330 учебни часа. Посочените дисциплини са общи и специфични за дадената специалност. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Почвознание. Ботаника. Безопасност на движението по пътищата. Техническо чертане. Цветопроизводство. Технология на материалите. Машини в цветопроизводството. Селекция и семепроизводство. Търговски дизайн и аранжиране. Декоративна дендрология с разсадници. Озеленяване. Растителна защита. Цветарство. Паркова перспектива с чертане. Декоративна дендрология с разсадници. Геодезия. Рисуване. Механизация на парковото строителство. Паркова архитектура и фитодизайн. Парково строителство. Защита на парковата растителност.

Практика: 330 учебни часа, от които 60 са производствена практика. Във всяка от специалностите има ЗИП – съответно: цветарство и декоративна дендрология с разсадници. Акцентът е в изграждане на практически умения и навици в областта на почвознанието, цветопроизводството и дизайна, селекцията и семепроизводството, плаирането и изграждането на паркови пространства, ефектива раститела защита и работа с оборудване и машини по професията.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.
ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен клас на средното образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.