Селско стопанство

ПРОФЕСИЯ:

Техник-растениевъд.

Предлагаме обучение по всички специалности на тази професия: полевъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, селекция и семепроизводство, тютюнопроизводство, гъбопроизводство, растителна защита и агрохимия. Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Като техник-растениевъд можете да работите в държавни, общински или частни фирми, кооперации или самостоятелно като земеделски стопанин в областта на полевъдството,зеленчукопроизводството, трайните насаждения, селекцията и семепроизводството, тютюнопроизводството,гъбопроизводството и растителната защита. Техник-растениевъдът планира, организира,взема участие,контролира и отчита дейностите по обработване на почвата,сеитба и засаждане, наторяване, напояване,воденето на борба с болести и неприятели,прибиране на готовата продукция,отглеждане на посевен и посадъчен материал,съхранение и транспорт на готова продукция. Той разпределя задачите между работниците и прави предложения за повишаване квалификацията на персонала,с който работи,определя икономическата ефективност от отглеждането наз емеделските култури и организира внедряването на нови машини и технологии вземеделското производство. Наличието или придобиването на професионално образование в сферата на селското стопанство е ключово изискване към кандидатите по мерките на Програмата за развитие на селските райони в България

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа, като според договорения учебен график с обучаемия или възложителя то може да обхване до 1 година.

Теория: 440 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Информационни технологии.Икономика.Трудово-правно законодателство.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.Предприемачество.Чужд език по професията.Техническо чертане.Безопасност на движението по пътищата.Земеделие с почвознание.Ботаника.Растениевъдство.Растителна защита.Експлоатация на земеделска техника. Селскостопанска техника. Теорията свързана със съответната специалност.

Практика: 520 учебни часа. Трактори и автомобили.Растениевъдство. Селскостопанска техника.Работа с машинно-тракторни агрегати.Занятия свързани със специалността. Растителна защита.Производствена практика – 170 часа.

Избираемата професионална подготовка включва: Мениджмънт на земеделското стопанство.Счетоводство на земеделското стопанство. Агроекология

Можем да осигурим допълнителна информация за съдържанието на учебните програми по всяка една от специалностите на професията.

ИЗПИТИ:

Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплом за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Техник-животновъд.

Осигуряваме обучение по всички специалности на тази професия: говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, пчеларство и бубарство, зайцевъдство, коневъдство и конна езда. Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, където полагат грижи за отглеждането на различни видове животни. Освен във фермите, придобилите трета
степен на професионална квалификация могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни
предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, в лаборатории,обслужващи изследователски институти, университети, болници и други организации.
Те могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване. Техник-животновъдите,
придобили трета степен на професионална квалификация, могат да ръководят животновъдна ферма и да изпълняват всички основни производствени дейности. Притежаването или придобиването на професионално селскостопанско образование е често срещано изискване към кандидатите по различни мерки на Програмата за развитие на селските райони в България.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението по професията е 960 часа, като в зависимост от разпределението на часовете, пожелано от обучаемия или възложителя, може да обхване период до 1 година.

Теория: 440 учеби часа. Специфичната професионална подготовка е фокусирана върху добиване на знания в конкретната специалност. Теоритичните занятия включват здравословни и безопасни условия на труд. Информационни технологии.Икономика.Трудово-правно законодателство.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.
Предприемачество.Чужд език по професията.Техническо чертане.Безопасност на движението по пътищата.Трактори и автомобили.Анатомия и физиология. Основи на животновъдството. Фуражопроизводство.Животновъдство. Хранене и развъждане.Основи на ветеринарната медицина.Селскостопанска техника.Експлоатация и ремонт на земеделска техника.

Практика: 520 учебни часа. 110 часа са пряко свързани със специалността + 180 часа са производствена практика. Обучаемите имат практически занятия по анатомия и физиология, животновъдство, експлоатация и ремонт на земеделска техника, селскостопанска техника и работа с машинно- тракторни агрегати.
Избираемата професионална подготовка включва фуражопроизводство и счетоводство на животновъдното стопанство.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Техник на селскостопанска техника.

Механизация на селското стопанство.Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията могат да работят като ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова, монтьори на моторни превозни средства, монтьори на трактори, пътностроителни и селскостопански машини, селскостопански производители, осигуряващи
самостоятелно препитание, водачи на на леки и лекотоварни автомобили, на селскостопански машини, включително – трактористи. Обучаваните по тази професия, може да се явят на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „Твк“, „Ткт“ или „В“ при спазване на изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението за цяла професия обхваща 960 часа, като в зависимост от установения с обучаемия или възложителя график на занятията, то може да продължи до 1 година.

Теория:443 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд.Информационни технологии.Икономика.Трудово-правно законодателство.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.Предприемачество.Чужд език по професията.Техническо чертане.Безопасност на движението по пътищата.Трактори и автомобили.Технология на металите.Техническа механика.Електротехника.Хидравлика.Автоматизация.Растениевъдство.Животновъдство.Експлоатация на земеделска техника.Селскостопански машини. Диагностика и ремонт

Практика: 517 учебни часа. Трактори и автомобили.Металообработване.Селскостопански машини.Експлоатация на земеделска техника.Диагностика и ремонт.Работа с машинно-тракторни агрегати.Лаборатория по трактори и автомобили.Лаборатория по селскостопански машини.Производствена практика – 180 учебни часа.
Избираемата подготовка включва селскостопански машини и лаборатория по селскостопански машини.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Растениевъд.

Предлагаме обучение по всички специалности на тази професия: Полевъдство, Зеленчукопроизводство, Трайни насаждения, Селекция и семепроизводство, Тютюнопроизводство, Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури, Растителна защита. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация. Придобиването на професията е част от изискванията към кандидати и изпълнители на проекти/дейности, финансирани от Програмата за развитие на селските райони в България.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професионалната квалификация могат да работят в частни земеделски стопанства, кооперации,зеленчукови и овощни градини, гъбарници, оранжерии, семепроизводни и арендни стопанства, където взема участие в подготовката, организацията и изпълнението на мероприятия по създаване на посевите (насажденията), отглеждане, опазване и прибиране на селскостопанските култури, по транспортиране и съхранение на готовата продукция. Растениевъдът може да организира и координира работата на малка група хора (звено), да следи за срочното и качественото изпълнение на възложените от техник-растениевъда дейности и да води отчет на извършеното от отделните членове на групата. Под ръководството на агронома той/тя участва в организацията и изпълнението
на всички мероприятия по подготовка, окомплектоване и обслужване на машините и прикачния инвентар, необходим за подготовка на площите за сеитба (засаждане), опазване на културите от болести, плевели и неприятели, прибиране и подготовка на продукцията за съхранение. Основната трудова дейност е свързана със засяване/засаждане на съответните земеделски култури, тяхното отглеждане и опазване, прибирането и съхраняването на произведената продукция или подготовката й за продажба.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 305 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по професията – английски език. Техническо чертане. Трактори и автомобили. Безопасност на движението по пътищата. Земеделие с почвознание. Ботаника. Растениевъдство. Селскостопанска техника. Експлоатация на земеделска техника. Теория и технологии в съответната специалност.

Практика: 355 учебни часа. Работа с машинно-тракторни агрегати. Селскостопанска техника. Експлоатация на земеделска техника. Почвознание. Учебна и производствена практика по специалността.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Животновъд.

Предлагаме обучение по специалностите „Говедовъдство“, „Овцевъдство“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Зайцевъдство“, „Пчеларство“. Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация. Изискването за притежаване/придобиване на образователен ценз и професионална квалификация в областта на селското стопанство присъства при някои от схемите за подпомагане (на етап кандидатстване или етап изпълнение) по Програмата за развитие на селските райони.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професионалната квалификация могат да работят в животновъдни ферми, включително собствени, в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението по професията е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици. Образователният стандарт позволява, съобразно уговорените с обучаемия/възложителя графици на обучение, то да продължи до 1 година.

Теория: Между 272 и 310 учебни часа, в зависимост от избраната професионална специалност. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по професията
Техническо чертане. Трактори и автомобили. Анатомия и физиология. Основи на животновъдството. Фуражопроизводство. Животновъдство. Хранене и развъждане. Основи на ветеринарната медицина. Теория и технологии в конкретната специалност.
Практика: Между 350 и 388 учебни часа, в зависимост от избраната професионална специалност. Фокусът е върху създаването на практически умения и навици за упражнавяне на избраната професионална специалност. Предвидена е практика за работа с машинно-тракторни агрегати и селскостопанска техника. Производствената практика е 60 учебни часа.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен Х клас или диплома за завършено средно образование/удостоверение за придобито право за явяване на държавни изпити (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Фермер.

Предлагаме обучение по специалностите „Земеделец“, с придобиване на втора степен на професионална квалификация от завършилите я, и „Производител на селскостопанска продукция“, с придобиване на трета степен на професионална квалификация за завършилите я лица. Придобиване или притежаване на професията „Фермер“( или част от нея) е често изискване към изпълнители или заявители на подпомагане по мерките на Програмата за развитие на селските райони в България.

КАКВО РАБОТИ:

Фермерът може да работи в собствено стопанство или да отговаря за управлението и изпълнението на дейностите в стопанства на други физически и/или юридически лица. По същество фермерът контролира и изпълнява дейностите от началото до края на земеделския производствен цикъл: оценка и обработка на почвите, торене и напояване, сеитба/засаждане, отглеждане на растенията или животните, селекция на отглежданите растения или животни, подбор на породи и сортове за стопанската дейност, растителна/ветеринарна и санитарна защита, поддръжка и обовяване на инвентара,сградите и машините, управление ресурсите на стопанството, управление и работа със селскостопанските машини, приложими в стопанството, преработка, съхраняване и договаряне изкупуването на готовата продукция и т.н.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност обучението за специалност „Земеделец“ е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици, а за специалността „Производител на селскостопанска продукция“ – 960 учебни часа – средно 32 учебни седмици. Теория: 320 учебни часа за специалност „Земеделец“ и 426 учебни часа за специалността „Производител на селскостопанска продукция“ . Основните общотеоритични дисциплини са: Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Предприемачество. Техническо чертане. Трактори и автомобили.Експлоатация и ремонт на земеделска техника. Селскостопанска техника. Почвознание. Анатомия и физиология. Животновъдство.Растениевъдство.Специални предмети свързани с производството на земеделска и селскостопанска продукция.

Практика: 340 учебни часа за специалност „Земеделец“ и 534 учебни часа за специалността „Производител на селскостопанска продукция“. Производствената практика в нея съответно е 60 и 110 учебни часа. Свързана изцяло с добиването на приложими умения и навици за упражняване на наученото на теория.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование/ удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Работник в растениевъдството.

Предлагаме обучение по следните специалности на професията: „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Тютюнопроизводство“, „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури“. Завършилите получават първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Работниците в растениевъдството работят в селското стопанство – в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, оранжерии, семепроизводни стопанства, в арендни стопанства, където участват в дейностите по отглеждане и прибиране на селскостопанските култури, при транспортирането и съхранението на готовата селскостопанска продукция. Работникът в растениевъдството може да отглежда селскостопански култури и в семейно стопанство за задоволяване на собствени нужди и за предлагане продукция на пазара. Друга възможност е да работят в опитни полета, обслужващи изследователските институти, университети и помощни стопанства към различни предприятия и организации. Могат да участват в отглеждането на селскостопански култури, необходими за производство на фураж за животновъдни и дивечовъдни стопанства и за животни от зоологически градини. Изискването за придобито образование в сферата на селското стопанство е ключово при множество от мерките за подпомагане на земеделски стопани на Националната програма за развитие на селските райони в България.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа – средно 10 учебни седмици.

Теория: 140 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Трактори и автомобили. Земеделие с почвознание. Ботаника. Теория на специалността.

Практика: 160 учебни часа, от които 60 учебни часа са производствена практика. Фокусът е върху изграждане на професионалните умения и навици за прилагане на наученото в работата.

ИЗПИТИ:

Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или за успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Работник в животновъдството.

Предлагаме обучение по всички специалности на професията: „Говедовъдство и биволовъдство“, „Овцевъдство и козевъдство“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Зайцевъдство“, „Пчеларство“, „Бубарство“ и „Коневъдство“. Завършилите обучението получават първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Професионалната квалификация в сферата на селското стопанство е квалификация, която все по-често се очаква да бъде притежавана или да бъде придобита от лицата, които професионално се занимават със селско стопанство и получават подпомагане за това. Работникът в животновъдството приготвя фуражите за изхранване на животните, поддържа местата за съхраняване на фураж, почиства помещенията за отглеждане и разходка на на животните, поддържа съоръженията, използвани във фермата, извършва дезинфекция, дезинсекция или дератизация на отделни помещения, площи или съоръжения, извежда тревопасните животни на паша и се грижи за правилната паша, водопой и почивка, доенето, новородените и малки животни и птици.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа или средно 10 учебни седмици.

Теория: 140 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Трактори и автомобили. Анатомия и физиология на животните. Основи на животновъдството. Теория на специалността. Фуражопроизводство.

Практика: 160 учебни часа. Утвърждават се навици и умения за работа върху усвоените теоритични знания. Производствената практика е 60 учебни часа.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или за успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Агроеколог.

Завършилите професията придобиват трета степен на професионална квалификация. Образователният ценз е условие (да бъде притежаван или да се придобие) при подпомагането на земеделските стопани по някои от мерките на Програмата за развитие на селските райони в България (например: чл.19, ал.3 и 4 от Наредба №7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014 – 2020 г.).

КАКВО РАБОТИ:

Професията е нова за страната. Длъжностите, на които могат да работят завършилите я специалисти са: природонаучни техници, без медицинските специалисти, техници в областта на екологията, агротехници, техници в агрохимията и растителната защита. Завършилите намират работа като специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите. Имат възможност да развият собствен бизнес или да работят във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и продажбая на агроекологични продукти.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа – средно 32 учебни седмици.

Теория: 474 учебни часа. Чужд език по професията. ЗБУТ. Почвознание. Основи на екологията. Животновъдство.Растениевъдство. Селскостопанска техника. Експлоатация на земеделска техника. Агроекология. Биологично животновъдство. Биологично растениевъдство. Устойчиво управление на земите. Микробиология. Аналитична химия и инструментални методи за анализ. Екологично законодателство. Екологичен мониторинг.

Практика: 486 учебни часа, от които 100 учебни часа са производствена практика. Изграждане на навици и умения за прилагане на наученото в рамките на теоритичните занятия.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование(копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Работник в рибовъдството.

Завършилият обучението получава първа степен на професионална квалификация.
КАКВО РАБОТИ:

Работата на работника в рибовъдството е свързана с физическо осигуряване на дейностите по подготовка, поддържане и почистване на съоръжения и оборудване във фирми, които работят в сектора на рибивъдството, ежедневни задачи по грижата за отглеждането и развъждането на рибата, включително осигуряване на качествена вода и храна.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа или средно 10 учебни седмици.

Теория: 120 учебни часа. ЗБУТ. Трактори и автомобили. Основи на рибовъдството.

Практика: 180 учебни часа, от които 60 учебни часа са производствена практика. Изграждане на навици и умения за упражняване на професията чрез ползване на наученото.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.