Механици, техници, работници в промишленото производство и поддръжка

ПРОФЕСИЯ:

Машинен оператор.

Предлагаме обучение по специалността „Машини и съоръжения за заваряване“ със заложена степен на правоспособност в учебния план по БДС EN 1418 или 287. Преминалите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професията и специалността могат да работят като аргончик, газорезчик, електрозаварчик, заварчик, запойчик, корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове, оксиженист, пилозъбчик, плазморезчик, плазовчик, работник в кислородна станция, производство на горивни газове, на ацетиленов генератор, пропан – бутанова станция, подготовка на заваръчни детайли, резач на метал, резбошлифовчик, стъргалчик, трасировчик, шлосер-електрозаварчик.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 687 учебни часа или средно 23 учебни седмици.

Теория:274 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Техническо чертане. Материали и заготовки. Техническа механика. Електротехника и електроника. Технология и техника на заваряване.

Практика: 386 учебни часа.Общо метална практика – шлосерство, стругарство и технология на ремонта на машинии съоръжения. Заварчик на ъглови шевове модул Е1 и Е2. Работа със съоръжения за подфлюсово заваряване. Работа със съоръжения за механизирано заваряване МИГ/МАГ. Работа с газорезни копир машини.Свободно избираема професионална подготовка в зависимост от процес и правоспособност:
Ръчно електродъгово заваряване. (Процес Е: Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, Е8):
Заварчик на листов материал
Заварчик на тръби
МАГ/МИГ-заваряване (Процес М: М1, М2, М3, М4, М5, М6)
Заварчик на ъглови шевове
Заварчик на листов материал
Заварчик на тръби
Подфлюсово заваряване (Процес Т: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6)
Заварчик на ъглови шевове
Заварчик на листов материал
Заварчик на тръби

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Свидетелство за професионална правоспособност – степен (в зависимост от процес и входяща правоспособност).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Електромонтьор.

Предлагаме обучение по специалностите: „Електрически машини и апарати“, „Електрически централи и подстанции“, „Електрически мрежи“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрообзавеждане на железопътна техника“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“, „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, „Електрически инсталации“ и „Електродомакинска техника“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности,свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби.Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия,в закрити помещения и/или в офиси. Електромонтьорът работи при рискови условия (на височина, под влияние на електрически полета и др.), което изисква той да притежава специфични умения и психическа устойчивост и издръжливост. Използването на специално работно облекло е задължително. Работното време зависи от производствения процес в съответното предприятие.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението по професията е 894 часа (средно 30 учебни седмици).

Теория: 292 учебни часа. ЗБУТ, Икономика, Чужд език по професията, Електроконструктивно чертане, Инструменти и материали, Електромонтажни дейности, Организация на работното място, Производство, разпределение и управление на електрическата енергия, Обща електротехника и ел.измерване. Електрически инсталации. Електрически машини. Електрически апарати. Технология на специалността.

Практика: 386 учебни часа. Обща електромонтажна. Обща по специалността. Лабораторна електрически машини и апарати. 60 учебни часа производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цена на държавен изпит – 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Оператор в хранително-вкусовата промишленост.

Осигуряваме обучение по специалностите „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Имате възможност да работите като оператор на машина в мелници, зърнопреработвателни предприятия, силози, фуражо-производствени предприятия, мандри, предприятия за производство на алкохолни и безалкохолни напитки.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 992 учебни часа ( средно до 34 учебни седмици).

Теория:290 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по професията. Техническо чертане. Машинознание. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството. Хигиена на храните и хранително законодателство. Теория на храните по специалността и съхранението им. Технология на специалността. Технологично обзавеждане на специалността. Процеси и апарати в ХВП. Микробиология.

Практика:370 учебни часа по специалността. 60 учебни часа са практика в реална работна среда.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас(копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации.

Предагаме обучение по специалностите „Топлоенергетика“, „Топлинна техника“, „Хладилна техника“ и „Газова техника“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Монтьорът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в дружества с предмет на дейност eлектро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация, вентилация и хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.Монтьорът изработва елементи на инсталации и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения от готови възли, извършва монтаж и демонтаж на съоръжения, инсталации и мрежи, участва при тестване на съоръжения и инсталации и извършва профилактика (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации, като ползва необходимите машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер. Монтьорът със специалност „Газова техника“ или „Топлотехника“ работи при необходимост в почивните и празничните дни, и на смени при аварийни ситуации и отстраняване на последиците от тях.Монтьорът, работещ като оператор на машини и съоръжения, наблюдава на място производствените процеси и съоръжения на 8- или 12-часови смени.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Средната продължителност на обучението по професията е 791 учебни часа (до 27 учебни седмици), като точният брой часове зависи от специалността и може да варира леко.

Теория: Средно 294 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност. Трудово – правни отношения. Психологически отношения и комуникации. Икономика и отчетност. Работа с компютър. Чужд език. Материалознание. Машинни елементи. Техническо чертане. Техническа механика. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството. Устройство на енергийни агрегати. Ремонт на енергийните агрегати. Газокислородно заваряване. Техника на свързване и полагане на поцинковани тръби. Техника на свързване и полагане на медни тръби. Техника на свързване и полагане на пластмасови тръби. Технология на специалността. Технически надзор на газови инсталации и съоръжения.

Практика: Средно 366 учебни часа по специалността. Основи, монтаж и експолатация на съответните видове техника и съоръжения. Включва до 80 учебни часа производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (ако сте заявили и преминали обучение по част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Заварчик.

Завършилите обучението получават първа степен на професионална квалификация и могат да придобият степен на правоспособност по заваряване – „заварчик на ъглови шевове“ по един от заваръчните процеси (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

КАКВО РАБОТИ:

Заварчикът изпълнява ъглови шевове (по процесите ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод) в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния апарат. Заварчикът подбира в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура (СЗП) подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчен тел и др.). Заварчикът почиства шева, извършва визуален оглед и при констатиране на отклонения от изискванията уведомява прекия си ръководител и отстранява установените несъвършенства. Заварчикът работи предимно в помещения с осигурена аспирация и вентилация, подходяща за съответния заваръчен процес, при работно време с нормална продължителност

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа или средно 10 учебни седмици.

Теория: 104 учебни часа.Металознание. Електротехника. Техническо чертане. Основи на икономиката, труда и производството. Основи на БХТ и противопожарна охрана. Технология на специалността.

Практика: 196 учебни часа, включително 40 учебни часа в производството. Изцяло фокусирана върху практическо изграждане на умения и навици за работа по професията.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 6 клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.