Учебен център „ПЛАМ“ притежава Разрешение № 112 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за организиране на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари.

Можете да направите справка за получаване на АДР свидетелството си тук 

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ADR) - ОСНОВЕН

Обучението се провежда за придобиване на удостоверение за преминато професионално обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари. Въз основа на това удостоверение и резултатите от проведен теоретичен тест се издава ADR удостоверение за извършване на превоз на опасни товари със срок на валидност от 5 години. Центърът извършва обучение и за кандидати за удължаване срока на ADR удостоверението. Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидатът е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR- свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението за основен курс е 19 учебни часа. При обучение за удължаване срока на валидност на ADR – свидетелство за преминат основен курс – 8 учебни часа.
Основен теоретичен курс за професионално обучение се провежда по темите:

 1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
 2. Основни видове опасности.
 3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
 4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
 5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
 6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
 7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
 8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
 9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
 10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
 11. Обща информация, отнасяща се до гражданско-правна отговорност.
 12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
 13. Обработка и складиране на пакети.

ИЗПИТИ:

Изпитите за придобиване на удостоверение за превоз на опасни товари (основен, цистерни и клас 1) се провеждат във всеки четен четвъртък на месеца.
Записването за изпит трябва да стане не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане.
Изпитът след основен курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари се провежда с изпитен тест, съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. Не можете да преминете изпита, ако допуснете 6 и повече грешни отговора.
Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест от 15 въпроса, от които само един е верен и пълен. Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Времето за решаване на теста е 30 минути. Не можете да преминете изпита, ако допуснете 3 и повееч грешни отговора.

Кандидатите трябва да носят лична карта, удостоверение за преминатото обучение и документ за внесена такса за явяване на изпит.

Кандидатите за удължаване на срока представят на председателя на комисията и ADR свидетелството, което притежават.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС в категориите B, C,D,E.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от ADR-свидетелството (в случай, че кандидатът се явява за удължаване на срока на свидетелството).
 3. Копие от свидетелство за управление на МПС в в категориите B, C,D,E и контролния талон към него.

 

ЦЕНА:

Такса курс основен – 250 лв.
Такса курс основен за удължаване срока на свидетелството – 250 лв.
Такса изпит основен – 20 лв.
Такса изпит основен при удължаване срока на свидетелството – 20 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ADR) - ОСНОВЕН И ЦИСТЕРНИ

Обучението се провежда за придобиване на удостоверение за преминато професионално обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари. Въз основа на това удостоверение и резултатите от проведен теоретичен тест се издава ADR удостоверение за извършване на превоз на опасни товари със срок на валидност от 5 години (основен + цистерни). Центърът извършва обучение и за кандидати за удължаване срока на ADR удостоверението за превоз на опасни товари (основен + цистерни). Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидатът е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR- свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е теоретично. Водачите се допускат до специализиран курс на обучение за превоз на опасни товари в цистерни след успешно положен изпит за основен курс. Обучението в основния курс обхваща 19 учебни часа. Курсът за обучение на превоз на опасни товари в цистерни е 13 учебни часа. Ако удължавата срока на валидност на удостоверението си, обучението за основен курс обхваща 8 учебни часа, а за превоз на опасни товари в цистерни – 5 учебни часа. Темите в курса за превоз на опасни товари с цистерни са:
Темите в специализирания курс са:

 1. Поведение на превозните средства на пътя, включително и движенията на товара.
 2. Специфичните изисквания за превозните средства.
 3. Общи теоретични познания за разнообразните и различни системи за пълнене и изпразване на цистерни.
 4. Специфични допълнителни разпоредби, които са приложими приизползването на тези превозни средства (удостоверения за одобряване, маркировка на одобряването, табелки и маркировка с оранжеви табели и др.).
 5. По отношение съдържанието на освония курс – вижте публикацията по темата тук.

ИЗПИТИ:

Изпитите за придобиване на удостоверение за превоз на опасни товари (основен, цистерни и клас 1) се провеждат във всеки четен четвъртък на месеца.
Записването за изпит трябва да стане не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане.
До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, успешно положили изпита след основен курс.
Изпитът, след основен курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари, се провежда с изпитен тест съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. Не трябва да допускате повече от 6 грешки, за да можете да преминете изпита.
Изпитът след специализиран курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари (цистерни) се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 30 минути. Не трябва да допускате повече от 3 грешни отговора, за да премиете изпита.
Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (цистерни) е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест от 25 въпроса, от които само един е верен и пълен. Времето за решаване на теста е 50 минути. Ако допуснете 5 и повече грешки няма да преминете изпита.
Кандидатите трябва да носят лична карта, удостоверение за преминатото обучение и документ за внесена такса за явяване на изпит.
Кандидатите за удължаване на срока представят на председателя на комисията и ADR свидетелството, което притежават.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС категория B, C,D,E.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от ADR-свидетелството (в случай, че кандидатът се явява за удължаване на срока на свидетелството).
 3. Копие от свидетелство за управление на МПС в в категориите B, C,D,E и контролния талон към него.

ЦЕНА

Такса обучение – 300 лв.
Такса курс удължаване (цистерни) – 250 лв.
Такса изпит основен – 20 лв.
Такса изпит цистерни – 10 лв.
Такса изпит след курс за удължаване срока на свидетелството – 20 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ADR) - ОСНОВЕН С КЛАС 1

Обучението се провежда за придобиване на удостоверение за преминато професионално обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари – клас 1. Въз основа на това удостоверение и резултатите от проведен теоретичен тест се издава ADR удостоверение за извършване на превоз на опасни товари със срок на валидност от 5 години. Центърът извършва обучение и за кандидати за удължаване срока на ADR удостоверението. Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидатът е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR – свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е от 19 учебни часа за основния курс + 8 учебни часа за курса за превоз на опасни товари от клас 1. Ако се обучавате за удължаване срока на удостоверението ще имате 8 учебни часа за основен курс + 3 учебни часа за превоз на опасни товари от клас 1. Водачите се допускат до специализиран курс на обучение след успешно положен изпит за основен курс (виж описанието в статията за основен курс).
Специализираният курс за превоз на опасни товари – клас 1 включва следните основни теми:

 1. Специфични опасности,свързани с взривни и пиротехнически вещества и изделия.
 2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества и изделия от клас 1.

ИЗПИТИ

Изпитите за придобиване на удостоверение за превоз на опасни товари (основен, цистерни и клас 1) се провеждат във всеки четен четвъртък на месеца.
Записването за изпит трябва да стане не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане.
До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, успешно положили изпита след основен курс.
Изпитът, след основен курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари, се провежда с изпитен тест съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 6 грешки.
Изпитът след специализирания курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 3 грешки.
Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от клас 1 и основен се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 4 грешки.
Кандидатите трябва да носят лична карта, удостоверение за преминатото обучение и документ за внесена такса за явяване на изпит.
Кандидатите за удължаване на срока представят на председателя на комисията и ADR свидетелството, което притежават.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС категория B, C,D,E.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от ADR-свидетелството (в случай, че кандидатът се явява за удължаване на срока на свидетелството).
 3. Копие от свидетелството за управление на МПС и контролния талон към него.

ЦЕНА:

Такса курса на обучение (основен + цистерни + клас 1) – 300 лв.
Такса курс за удължаване срока на свидетелството – 250 лв.
Такса изпит основен – 20 лв.
Такса изпит клас 1 – 10 лв.
Такса изпит след курс за удължаване срока на свидетелството – 20 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ADR) - ОСНОВЕН + ЦИСТЕРНИ + КЛАС 1

Обучението завършва с издаване на удостоверение за преминато професионално обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари – клас 1. Въз основа на това удостоверение и резултатите от проведен теоретичен тест се издава ADR удостоверение за извършване на превоз на опасни товари със срок на валидност от 5 години. Центърът извършва обучение и за кандидати за удължаване срока на ADR удостоверението. Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидатът е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR – свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е сбор от продължителността на модулите за съответните компетентности: 19 учебни часа за курс основен + 13 учебни часа за превоз на опасни товари с цистерни + 8 учебни часа за превоз на товари от клас 1. При удължаване срока на удостоверението: 8 учебни часа за основен + 5 учебни часа за превоз на опасни товари с цистерни + 3 учебни часа за превоз на опасни товари клас 1. Можете да се запознаете с основните теми на теоретичните обучения по курсове чрез публикациите за тях на сайта ни. Това обучение включва и темите:

 1. Специфични опасности,свързани с взривни и пиротехнически вещества и изделия.
 2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества и изделия от клас 1.

ИЗПИТИ:

Изпитите за придобиване на удостоверение за превоз на опасни товари (основен, цистерни и клас 1) се провеждат във всеки четен четвъртък на месеца.
Записването за изпит трябва да стане не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане.
До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, успешно положили изпита след основен курс.
Изпитът, след основен курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари, се провежда с изпитен тест съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 6 грешки.
Изпитът след специализирания курс се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. За да преминете изпита, не трябва да допускате повече от 3 грешни отговори.
Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от клас 1 и основен се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. Съответно, не бива да допускате повече от 5 грешки за цистерни и 4 грешки за превоз на товари клас 1.
Кандидатите трябва да носят лична карта, удостоверение за преминатото обучение и документ за внесена такса за явяване на изпит.
Кандидатите за удължаване на срока представят на председателя на комисията и ADR свидетелството, което притежават.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление на МПС категория B, C,D,E.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Копие от лична карта.
 2. Копие от ADR-свидетелството (в случай, че кандидатът се явява за удължаване на срока на свидетелството).
 3. Копие от свидетелството за управление на МПС и контролния талон към него.

ЦЕНА:

Такса курса на обучение (основен + цистерни + клас 1) – 350 лв.
Такса курс за удължаване срока на свидетелството – 250 лв.
Такса изпит основен – 20 лв.
Такса изпит цистерни – 10 лв.
Такса изпит клас 1 – 10 лв.
Такса изпит след курс за удължаване срока на свидетелството – 20 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН