ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ

Документът се издава от Групова практика за първична извънболнична дентална помощ „Д-р Иван Ибришимов“ ООД с лиценз №112/14.11.2014 от ИА „АА“ – отдел „Водачи“, след психологическо изследване на лицето (първо и второ явяване за изследване). Изследването завършва със заключение. Удостоверението се издава само при положително заключение. Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца При отрицателно заключение от съответното явяване на психологическо изследване, изследваното лице има право на следващо явяване на психологическо изследване в срок до 6 (шест) месеца от предходното.

НЕОБХОДИМО Е НА:

 1. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
 2. Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след отнемане на всички контролни точки по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
 3. Водачите на таксиметров автомобил (подновява се на всеки 3 години, а след навършване на 65 години – ежегодно).
 4. Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари (подновява се на всеки 3 години, а след навършване на 65 години – ежегодно).
 5. Лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП.
 6. Водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП.
 7. Водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).
 8. Чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
 9. Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС (подновява се на всеки 3 години).

ВАЛИДНОСТ:

3 години от датата на неговото издаване в общия случай.
1 година от датата на неговото издаване за лица:
навършили 65 години.
които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след отнемане на всички контролни точки по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП.
които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП.
които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Преди изследването се представят следните документи:

Лична карта – за справка.

 1. Копие от свидетелство за управление на МПС.
 2. Копие от контролен талон (или акт за установяване на административно нарушение, или наказателно постановление, което е обжалвано по съответния ред).
 3. Копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и оригинал на удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от Министерството на вътрешните работи за лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки.
 4. Копие от заповедта за принудителната административна мярка МПС и оригинал на удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от Министерството на вътрешните работи за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП и водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП.
 5. Копие от съдебното решение и оригинално удостоверение за изтърпяно наказание издадено от Министерството на вътрешните работи за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).
 6. Оригинал на справка за нарушител от региона, издадена от Министерство на вътрешните работи.

Няма да бъдете допуснати до психологическо изследване, ако не представите тези документи съгласно чл.21 от НАРЕДБА № 36/ 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. – ДВ, бр. 89 от 2010 г.)

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

Имайте предвид, че записването за психологическо изследване трябва да се направи най-късно 24 часа преди провеждането му.

ЗАПИШИ СЕ НА ТЕЛЕФОН:

+359 899 37 00 69
+359 886 00 62 60