ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ, БУСОВЕ И КАРАВАНИ

КАТЕГОРИЯ: В (Леки автомобили и бусове до 3.5 тона)

Свидетелството за управление в категория В дава право да управлявате автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача. С това свидетелство можете да управлявате автомобил с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg. без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства и при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е средно 22 учебни дни – 71 учебни часа. Включва теоретична и практическа подготовка.
1. Теоретичното обучение се обхваща теми свързани с безопасността на движението по пътищата – 36 учебни часа и общо устройство на МПС – 4 учебни часа.
2. Практическото обучение е в рамките на 31 учебни часа и е свързано изцяло с овладяване управлението на автомобила.

Кандидати, които имат правоспособност за управление на МПС от категории А, А1 и А2, Ткт и Ттм посещават само модула за общо устройство на автомобила и практическото обучение. При това условие, обучението може да продължи средно 16 учебни дни.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление от съответната категория, която притежава, ако такова се изисква.
1. Теоретичен изпит. Тест с 45 въпроса. Продължителност на изпита: 40 минути. Максимален брой точки от правилните отговори на всички въпроси: 97 Провежда се вътрешен изпит, след чието успешно преминаване можете да започнете кормуването. Изпитите по теория са 2 – един вътрешен и един от ДАИ. Протичането на изпита пред ДАИ можете да видите тук:  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук:  За да преминете изпита трябва да получите най-малко 87 точки.

2. Практическият изпит е вътрешен и пред ДАИ. Провежда по пътища в населено място по маршрути, определени от изпитващия. По време на изпита трябва да бъдат изпълнени най-малко две от изброените упражнения, в това число едно с движение назад:
2.1. Движение назад по права линия или движение назад с отклонение наляво или надясно при спазване очертанията на пътната лента.
2.2. Завиване в обратна посока с използване на движение напред и движение назад.
2.3. Паркиране на превозното средство и напускане на мястото за паркиране (успоредно, под ъгъл или перпендикулярно на посоката на движение, движейки се напред или назад, на хоризонтален път, при изкачване или спускане).

За да получите „ДА“ не трябва да допускате повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 от тях са за съществени грешки. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 4 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години. Обучението може да започне при навършени 17 години и 9 месеца.
 2. Завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление от категориите А, А1 и А2, Ткт и Ттм, ако има такова (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за теоретичен изпит ДАИ: 65 лв.
Такса практически изпит ДАИ: 65 лв.
Такса вътрешен теоретичен изпит: 20 лв.
Такса вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: ВЕ (лек автомобил или бус до 3.5 тона + ремарке/полуремарке/каравана до 3.5 тона)

Свидетелството за управление в категория ВЕ дава право да управлявате състав от пътни превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kg.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е изцяло практическо, в рамките на 7 учебни дни (12 учебни часа). Практиката включва полигон и управление в населено място. Умеията, които трябва да усвои обучавания са свързани с прикачване на ремаркето, движение напред по права и спиране пред „стоп-линия”, движение назад и паркиране в гараж, потегляне и спиране, излизане от платното за движение, движение по прав път с разминаване, включително, разминаване в стеснени участъци от пътя, завой, приближаване и преминаване на кръстовище, завиване наляво или нядасно, преминаване в съседна лента, навлизане или напускане на автомагистрала/автомобилен път/скоростен път, използване на лентата за ускоряване, заобикаляне и изпреварване, кръгово движение, пешеходна пътека и т.н.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност. Полагат се вътрешен практически изпит и практически изпит пред ДАИ – съответно на полигон и при управление на състава в населено място. Вижте елементите на изпита на полигон тук  
Важно е да знаете, че при изпита на полигон, при допускането на една грешка, на което и да е упражнение, изпитваният получава оценка “НЕ”. По време на изпълнението се допуска една корекция на посоката. Корекцията на посоката е в очертанията на упражнението, което се изпълнява – не се допуска навлизане в полето предназначено за изпълнение на упражнението от другата страна.
При практическия изпит за управление на състава в населено място оценка “ДА” се поставя на изпитван, получил не повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 са от основни грешки.

Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление за категория В.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление на МПС – категория В (копие).
 5. Контролен талон (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за практически изпит пред ДАИ: 65 лв.
Такса за вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.