КАРТА НА ВОДАЧА

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА ПО НАРЕДБА 41

Провеждаме курсове за начална квалификация и периодично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача съобразно изискванията на Наредба 41/04.08.2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението за придобиване на начална квалификация е теоретично и практическо – управление на автомобил от съответната категория.
1. Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е 280 учебни часа, от които 20 учебни часа – за управление на автомобил от съответната категория. При ускорените курсове по предвидени в Наредба 41 случаи, продължителността е 140 часа, от които 10 часа – за управление на автомобил от съответната категория.

Водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници, и обратното, се обучават само по темите, които са специфични за новата квалификация. В тези случаи, обучението е с продължителност от 70 часа, от които 5 часа – за управление на автомобил от съответната категория. При ускорено обучение продължителността е 35 часа, от които 2.5 учебни часа са за управление на автомобил в съответната категория.

2. Продължителността на периодичното обучение е 35 часа, от които 5 часа – за управление на автомобил от съответната категория. Осигуряваме провеждането на периодични обучения на отделни части, които се състоят от не по-малко от 7 часа или в края на периода от пет години, когато изтича срока на валидност на картата.

Основните обучителни модули са свързани с рационално и безопасно управление на превозно средство, прилагане на нормативната уредба, свързана с управлението на превозните средства, здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика, практическо обучение по управление на превозното средство.
Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на обучаваното лице на не по-малко от 50% от предвидените за всеки модул учебни часове!

ИЗПИТИ:

Провеждат се само за придобиване на начална квалификация. Кандидатите се явяват на изпитите с валиден документ за самоличност. Желателно е да бъдат на място поне 5 минути преди началото на изпита.

1. Изпитът за придобиване на начална квалификация е теоретичен. Състои се от две части:
1.1. Решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности с време от 60 минути.
1.2. Решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, и решаване на два казуса за 120 минути.
Верните отговори се отбелязват със знак „Х“. Корекции в изпитните тестове не се допускат. Кандидатите, които са решили успешно първия тест, но не са се справили успешно с втория, при повторно явяване решават само него. Същото важи за кандидатите, които не са се справили с казусите от втория тест.

Изпитът е положен успешно, когато кандидатът е отговорил правилно на повече от 50 въпроса от теста за първата част, на 15 от отворените въпроси от теста на втората част и е получил не по-малко от 60 % от точките, предвидени за правилни отговори на казусите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Навършени 18 – 23 години (в зависимост от категорията и наличието на начална квалификация).
  2. Свидетелство за управление на превозно средство от съответната категория.
  3. Придобита начална квалификация – при периодично обучение.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Свидетелство за управление в съответната категория и контролен талон към него (копия).
  2. Карта за квалификация на водача – при периодично обучение (копие).
  3. Документ за самоличност (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението за начална квалификация: 800 лв.
Такса за периодично обучение: 350 лв.
Стойността на изпитите е включена в таксата за обучение.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.