Здравни и социални грижи

ПРОФЕСИЯ:

Парамедик.

Обучаваме по специалностите „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“ (втора степен на професионална квалификация) и „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“ (трета степен на професионална квалификация).

КАКВО РАБОТИ:

Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.
Парамедиците с втора степен на професионална квалификация се обучават за оказване на първа помощ. Те изпълняват функции на шофьори на специализиран транспорт. В съответствие със своята квалификация и специфичната нормативна уредба участват в транспортирането на болни и пострадали хора и в оказването на помощ при спешни случаи, като подпомагат медицинските специалисти.
Парамедиците с трета степен на професионална квалификация се обучават за оказване на първа помощ. Основната задача на парамедиците с трета степен на професионална квалификация е транспортиране на болни и пострадали и при необходимост подпомагане на по-висококвалифицирания персонал.
Придобилите професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението за специалността с втора степен на професионална квалификация е 660 учебни часа. В зависимост от уточнените с обучаемия/възложителя графици, може да обхване до 1 година.
Общата продължителност на обучението за специалността с трета степен на професионална квалификация е 960 учебни часа. В зависимост от уточнените с обучаемия/възложителя графици, може да обхване до 1 година.

Теория: 330 учебни часа за втора степен. 480 учебни часа за трета степен. И за двете специалности – Здравословни и безопасни условия на труд.Информационни технологии.Икономика.Трудово-правно законодателство.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.Чужд език по професията
За втора степен:Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор.Здравна политика.Професионална етика.Анатомия, физиология и хигиена на човека.Основни видове болести и спешни състояния.Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния.Медицинско оборудване.Асептика и антисептика. Обща фармация и фармакология. Основни диагностични умения.
За трета степен:Въведение в професията.Медицинска етика и деонтология.Медицинска психология.Анатомия и физиология. Хигиена.Основни видове болести и спешни състояния.
Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния.Медицинско оборудване.Анестезиология и реанимация.Ортопедия и травматология.Неврология.Акушерство и гинекология.Медицина на бедствените ситуации.Планинско спасяване.

Практика: 330 учебни часа за втора степен. 480 учебни часа за трета степен. И за двете специалности – анатомия, физиология и хигиена.
За втора степен:Основни видове болести и спешни състояния.Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния.Медицинско оборудване.Асептика и антисептика. Производствена практика – 120 учебни часа.
За трета степен: Основни видове болести и спешни състояния. Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния.Медицинско оборудване.Анестезиология и реанимация.Ортопедия и травматология.Акушерство и гинекология.Медицина на бедствените ситуации.Планинско спасяване. Производствената практика е 110 учебни часа.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен X/XI клас (копие) за специалността с втора степен на професионална квалификация и диплома за завършено средно образование (копие) за специалността с трета степен на професионална квалификация. Може да се представи удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Сътрудник социални дейности.

Предлагаме обучение по две специалности на професията – „Социална работа с деца и семейства в риск“ и „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“. Завършилите обучението придобиват трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Сътрудникът социални дейности работи „на терен“, т.е. там, където е клиентът му, и там, където има нужда от неговата помощ – в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция (заведение) или в другите форми на социално обслужване. Сътрудникът работи и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и разговори и където се съхранява необходимата работна документация. Може да заема длъжности като приложен специалист социални дейности, стажант-сътрудник по социални дейности, сътрудници – социален случай: деца, парично подпомагане, подпомагане в натура, семейство, сътрудки социални дейности: лица с аморално поведение, лица с умствени и психически заболявания, лица с физически недъзи, лица, извършили престъпления, община, предприятие, семейно планиране.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението при специалноста“Социална работа с деца и семейства в риск“ е 960 учебни часа (средно 32 учебни седмици, до 1 година), а при специалността „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“ – 1140 учебни часа (средно 38 учебни седмици, до 1 година).

Теория: 480 учебни часа за социална работа с деца и семейства в риск и 566 учебни часа за социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания. Общите теоритични дисциплини за двете специалности са: Въведение в професията. Мотивация, работа в екип и комуникативни умения. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Икономика. Предприемачество. Чужд език по професията. Общество и училище. Основи на възпитанието. Андрагогия. Статистика. Основи на психопатологията. Професионална етика. Основи на възпитанието. Статистика. Теоритичното обучение включва набор от дисциплини и тренинги тясно свързани със съответната специалност, които можем да коментираме когато заявите желанието си за обучение. Във всяка от двете специалности е предвидена възможност за свободно избираема подготовка. В специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“, СИП включва 60 учебни часа за „Социален асистент – подпомагане на деца с увреждания“, „Помощник – възпитател“ и „Социален асистент за подкрепа на възрастни“. В специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“ СИП включва 180 учебни часа за „Социален асистент за подкрепа на хора с увреждания“ и „Социален асистент за подкрепа на възрастни“.

Практика: 480 учебни часа по специалността работа с деца и семества в риск и 574 учебни часа за социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания. Предвидени са 60-64 учебни часа работа на терен/производствена практика за съответната специалност. Фокусът е върху изграждане на навици и умения за прилагане на наученото и усвоеното в теоритичното обучение в работата със случаи.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование/удостоверение за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Социален асистент.

Предагаме обучение по специалностите „Подпомагане на деца“ и „Подпомагане на възрастни“. Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Социалният асистент oказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него. Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция. Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки. Оказва подкрепа при
кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.). Социалният асистент съдейства при изготвяне, подаване и получаване на документи до и от публични и частни институции; заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя; снабдяване с
помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги. Социалният асистент поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, като своевременно уведомява семейството и близките за своите действия, придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост). Съдейства при приема на лекарствени средства, ако е инструктиран изрично от личния лекар на потребителя.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 300 учебни часа. ЗБУТ. Икономика. Чужд език по професията. Нормативно регулиране на социалната подкрепа. Въведение в професията. Методи на социалната работа.
Професионална етика. Грижи за хора с увреждания в домашна среда. Ефективно общуване в работата с хора с увреждания. Оценка на риска за хората с увреждания. Специфичното професионално обучение обхваща теми свързани със създаването на знания и умения за работа със съответната група потребители.

Практика: 360 учебни часа. Фокусът е върху изграждането на умения и навици за работа с клиенти на социалната услуга в реална среда.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Здравен асистент.

Завършилите обучението получават трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Здравният асистент предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания) на длъжности като „Здравен асистент“, „Асистент на лекар по дентална медицина”, „Болногледач”, „Санитар”, „Хигиенист”, . Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и/или фелдшер, здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение,дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт, наблюдение на здравното състояние. В случай на необходимост, здравният асистент съдейства на специалиста по здравни грижи при измерване на телесната температура, овладяване на хипо- или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури за пациента.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 962 учебни часа или средно 32 учебни седмици, като в зависимост от конкретните учебни графици, уточнени с обучаемия/възложителя на обучението, може да продължи до 1 година.

Теория: 470 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).Обща теория на статистиката и икономика. Работа с компютър. Английски език. Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор. Здравна политика. Професионална етика. Комуникационни умения на здравния асистент – критерии за качествени здравни услуги. . Обща теория за причините за възникване и поведение при заболяванията по системи в човешкия организъм. Социално-правни взаимоотношения. Хигиенни правила и норми Общи и специални грижи при отглеждане на здравото дете. Общи и специални грижи за тежко болния и болното дете. Медико-социални услуги в общността. Модели на социална интеграция и други.

Практика: 492 учебни часа, от които 190 са практика по професията. Фокусирана е изцяло върху придобиването на навици и умения за работата по професията в контекста на придобитите теоритични знания.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Болногледач.

Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. Завършилите обучението могат да работят като болногледачи, домашни санитари, лични асистенти, обслужващи болни. Свидетелството за професионална квалификация/Удостоверението за професионално обучение е един от документите за правоспособност, които са ви необходими, за да започнете работа по договор в повечето страни на ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 285 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Организация и управление на социалните дейности. Умения за работа в екип и комуникации. Въведение в професията. Професионална и медицинска етика. Основи и методи на социалната работа. Управление на битови рискови и кризисни ситуации. Анатомия, физиология и хигиена. Общи грижи и обслужване на болния. Социална работа и грижи за болния. Хигиена на храненето. Хигиена и дезинфекция. Дейности и взаимодействие на болногледача с доболнични и болнични институции и служби.

Практика: 375 учебни часа, от които 110 учебна практика. Занятията са свързани с практическо изграждане на умения и навици за упражняване на професията въз основа на усвоения теоритичен материал.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.