ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНИ СПОСОБНОСТИ

Първата стъпка в избора на професия, кариера и образование, което да позволи достъп до желаната работа, е самооценката на способностите, интересите и уменията. Кариерните ни консултанти са разработили два въпросника, които подпомагат осъзнаването на силните и слаби страни, както и свързаните с тях индивидуални възможности, способности и насоченост. Въпросниците са за лица до 18 години и за пълнолетни лица. Можете да ги свалите оттук (прикрепени са към статията). При попълването, следвайте насоките, които са дадени във всеки образец. Попълването не е ограничено във времето, но е препоръчително да не се замисляте прекалено дълго, а да отговаряте откровено и съобразно своето мнение. Попълнените въпросници се изпращат на имейл: cipo@plamauto.com
До една работна седмица на имейла, от който сте изпратили попълнения въпросник, ще получите доклад, в който нашите консултанти ще Ви представят оценка относно подходящия професионален профил и възможностите за успешна професионална кариера.
Информацията в този доклад е само и единствено за лицето, попълнило въпросника. Тя не може да бъде използвана от трети лица и за други нужди. При въпроси, можете да потърсите контакт с кариерните ни консултанти чрез cipo@plamauto.com
Потребителите имат възможност за самооценка на възможностите и компетентностите си. Тук са прикрепени още два въпросника – за самооценка на личността и за самооценка на способностите. Те съдържат ключ за оценка на база на подадените отговори.