Годишен доклад от проведено самооценяване на ЦПО към “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД