Годишен доклад от проведено самооценяване на ЦПО към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД