Годишен доклад от проведено самооценяване на ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД