Туризъм, хранене, услуги за личността

ПРОФЕСИЯ:

Администратор в хотел.

Специалност – организация на обслужването в хотел. Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професионална квалификация обучаеми имат възможност за реализиране в страната и в страните от ЕС – управление на малки и средни хотели, семейни
хотели и други места за настаняване. Професионалната квалификация е задължително изискване, ако искате да се развивате в сферата, съобразно Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 17.08.2015г и Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти от 28.11.2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 1010 учебни часа. В зависимост от уточнените с обучаемия/възложителя на обучението графци, обучението може да продължи до 9 месеца.

Теория: 470 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово – правно законодателство. Икономика. Бизнес комуникации. Чуждоезиково обучение. География на туризма. Организация и управление на туризма. Охранителни мерки и безопасност. Счетоводство и отчетност в туризма. Информационни технологии в туризма. Технология на хотелиерското обслужване. Технология на допълнителни дейности в туризма.

Практика: 540 учебни часа. Технология на хотелиерското обслужване. Технология на допълнителни дейности в туризма. 100 учебни часа са учебна практика.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и по практика на професията.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Организатор на туристическа агентска дейност.

Предлагаме обучение по специалностите „Организация на туризма и свободното време“ и „Селски туризъм“. Завършилите обучението придобиват трета степен на професионална квалификация. Квалификацията е задължително условие, ако искате да работите в сферата на туризма при спазване изискванията в Наредбата за изискванията към персонала на туроператорите и туристическите агенти, приета с ПМС 319/05.04.2005г.

КАКВО РАБОТИ:

Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания. Основните дейности на организатора на туристическа агентска дейност са свързани с посредничество – предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване,
осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги. Отговорностите на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени, тъй като работи за производителя на туристически продукти (туроператор, хотел, туристически комплекс и др.) срещу възнаграждение – комисиона или такса за обслужване, и не носи пряка отговорност за количествените и качествените характеристики на туристическия продукт.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа или средно 32 учебни седмици.

Теория:
440 учебни часа за специалност „Организация на туризма и свободното време“.
450 учебни часа за специалност „Селски туризъм“.
Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Икономика. Предприемчество. Чужд език по професията. Въведение в професията. Екология в туризма. Екотуризъм и защитени територии. Счетоводство и отчетност в туризма. Професионална етика и туристическо поведение. Маркетинг в туризма. Мениджмънт в туризма. Специфични за конкретната специалност дисциплини, с които можем да ви запознаем при обсъждане организацията и провеждането на обучението.

Практика:
520 учебни часа за специалност „Организация на туризма и свободното време“.
450 учебни часа за специалност „Селски туризъм“ + 60 учебни часа за избираема професионална подготовка: Управление на човешките ресурси. Психология на успешния бизнес.
Подготовка на мениджърски проект.
И в двете специалности практиката в реална работна среда е 60 учебни часа. Фокусът в практическото обучение е изграждане на навици и умения за работа по усвоените теоритични знания и умения.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Планински водач.

Завършилите обучението придобиват трета степен на професионална квалификация. Професионалното обучение е задължително, ако искате да упражнявате професията съобразно изискванията на Наредба №3/07.03.2016 г. на Министерството на туризма.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите квалификацията работят в туристически фирми или развиват самостоятелен бизнес. Могат да работят като туристически водачи или планински спасители. Планинският водач води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености по маршрута и за забележителностите по него.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 1058 учебни часа или средно 36 учебни седмици.

Теория: 470 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Основе на пазарната икономика. Бизнес предприемачество. Комуникации, работа в екип и преодоляване на конфликти и стрес. Трудови и осигурителни отношения. Работа с компютър.Основи на туризма. Счетоводство и отчетност в туризма. Информационни теории в туризма. Професионална етика и туристическо поведение. Технология на професията „Планински водач”, специалност „Туризъм. Туристически и алпинистки обекти в България. Топография и ориентиране.
Планински туризъм, туристическа екипировка. Лагеруване. Туристически преходи. Алпинизъм и спортно катерене. Опасности в планината. Безопасност действия при екстремни условия, планинска медицина-оказване на първа помощ. Спелеология и пещерен туризъм. Екология на околната среда. Хранене при планински туризъм и други.

Практика: 588 учебни часа. 252 учебни часа са предвидени за практиеско обучение в реална среда. Фокусът е изцяло върху формирането на навици и умения за изпълнение на задълженията по професията.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити. (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Аниматор в туризма.

Завършилите обучението придобиват трета степен на професионална квалификация. Притежаването на професионалната квалификация е условие за работа в лицензирани туристически оператори и посредници съобразно действащото българско законодателство.

КАКВО РАБОТИ:

Общите професионални задължения на аниматора са свързани с организирането и осъществяването на развлекателни програми и пакети за клиентите (туристите) на хотели, ресторанти, комплекти и т.н, като за целта аниматорът е ангажиран в представяне на анимационните програми, рекламиране на анимационните мероприятия и мотивация на туристите за участие в тях, групиране на туристите и включването им в различни анимационни програми и изяви;, провеждане на анимационните програми, мероприятия и прояви както на български, така и на чужд език, осигуряване на безопасност на туристите по време на участието им в анимационни мероприятия, изпращане на туристите и проучване на тяхната удовлетвореност от проведената анимационна програма.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа или средно 32 учебни седмици.

Теория: 400 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика и предприемачество. Чужд език по професията – английски език. Екология в туризма. Счетоводство и отчетност в туризма. Професионална етика и туристическо поведение. Маркетинг и мениджмънт в туризма. Технология и организация на екскурзоводското обслужване. История на материалната и духовната култура. Социален бит и етнография. Туристически ресурси в България. Комуникативност и сценично поведение. Сценография, грим и костюми.
Технология и организация на спортно – развлекателната дейност. Туристическа анимация. Охранителни мерки и безопасност.

Практика: 560 учебни часа. 110 учебни часа са предвидени за практика в реална работна среда. Фокусът е върху изграждането на практически навици и умения за изпълнение на задълженията на аниматора в туризма.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити. (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Продавач-консултант.

Завършилите професионалното обучение получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Продавач-консултантът посреща и обслужва своевременно и вежливо клиенти в различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. При поискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Той отговаря за поддържане на складовите наличности, осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници. В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер. Той приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури,отговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в книгата за касовия апарат.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория:560 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд, Икономика на предприятието, Обща теория на счетоводната отчетност и счетоводство на предприятието, обща теория на пазарното стопанство и финанси, стокознание и бизнескомуникации, организация на търговския обект и психология на продажбите, електронна търговия и производствени практики.

Практика: 100 учебни часа. Производствени практики. Организация на търговския обект и психология на продажбите. Стокознание, инвентаризация. Бизнескомуникации.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Сервитьор – барман.

Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Сервитьор-барман“ могат да постъпват на работа като барман, главен сервитьор, обслужващ бюфет/лавка, салонен управител, сервитьор и други. Предлагат се работни места в хотели, заведения за хранене и развлечения, семейни пансиони, къмпинги, клубни хотели, младежки бази за настаняване и други. Съществуват реални възможности за реализация на средните изпълнителски кадри както в България, така и в страните от ЕС. Професионалната квалификация е задължително изискване за всички, които искат да работят в заведения за обществено хранене и развлечение, както и в места за настаняване съобразно условията на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 17.08.2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 724 учеби часа или средно 25 учебни седмици.

Теория: 218 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Основи на туризма. Хигиена на храненето и хранително законодателство. Счетоводство и отчетност в туризма. Материалознание на хранителните продукти. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. Технология по специалността. Микробиология.

Практика: 506 учебни часа учебна и производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и по практика на професията по задание на ЦПО „ПЛАМ“.

ПРИДОБИВАТЕ:
ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Готвач.

Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Готвач“ могат да работят в ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и други като готвач и/или сладкар, на ръководни или помощни позиции. Професионална квалификация „Готвач“ вече е задължителна за всеки, които иска да работи в сферата, съобразно Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 17.08.2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 692 часа или средно 23 учебни седмици.

Теория: Теоритичното обучение обхваща 266 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по специалността. Основи на туризма. Хигиена на храненето и хранително законодателство. Счетоводство и отчетност в туризма. Материалознание на хранителните продукти. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. Технология на кулинарната продукция. Микробиология.

Практика: 426 учеби часа. Технология на кулинарната продукция. Учебна и производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Хлебар – сладкар.

Предлагаме обучение по две от специалностите на професията: „Производство на хлебни изделия“ и „Производство на сладкарски изделия“ Завършилите професионалното обучение придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ може да изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия съгласно технологичната инструкция на всяко изделие. Приема, окачествява и съхранява суровини и полуфабрикати, като създава подходящи условия за съхранението им, спазвайки правилниците и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на трайност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Замесва хлебни и сладкарски теста и изработва полуфабрикати (кремове, сиропи, глазури, гарнировки, елементи за украса и др.). Дели, окръглява, разточва, формира хлебни теста и оформя сладкарски полуфабрикати. Задава подходящи параметри – температура, влажност, времетраене и др. на съоръженията за ферментация и термична обработка според технологичната инструкция на всяко изделие и го зарежда във ферментационни камери и съоръжения за термична обработка, следи процесите и определя готовността на полуфабриката или продукта. Подготвя и комбинира различни сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие, като спазва изискванията за съчетаването им, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми, последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Опакова, етикетира, съхранява и експедира готовите изделия. Работата на хлебар-сладкаря съчетава разнообразни дейности, които се осъществяват в производствени работилници и цехове. Поради характера на технологичния процес работата може да се извършва през различни периоди на денонощието, което налага сменен режим на труд, както и работа в почивни и празнични дни при спазване на трудовото законодателство на Република България.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 992 учебни часа. В зависимост от установените с обучаемия/възложителя на обучението графици, то може да се осъществи до 1 година. Средна продължителност в учебни седмици – 34.

Теория: 487 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Чужд език по професията. Техническо чертане. Машинознание. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството. Хигиена на храните и хранително законодателство. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технология на специалността. Технологично обзавеждане на специалността Процеси и апарати в ХВП. Микробиология.

Практика: 505 учебни часа практика по специалността, от които 60 са в действащо предприятие от сектора.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността, по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Маникюрист – педикюрист.

Предлагаме обучение и по двете специалности на професията: „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ с втора степен на професионална квалификация и „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ с трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Упражнява дейността си в салони за красота на обособени маникюрни и педикюрни работни места, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите. Получилите трета професионална степен могат да отговарят за организацията и управлението на дейностите в съответните обекти, предлагащи услугите маникюр и педикюр.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението за специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ е 660 учебни часа или средно 22 учебни седмици.
Общата продължителност на обучението за специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ е 960 учебни часа или средно 32 учебни седмици.

Теория:
За специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – 216 учебни часа.Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика, счетоводство, фирмено право. Чужд език по професията – Английски език. Електротехника и апаратура. Анатомия и хигиена на човека. Устройство и физиология на кожата. Козметични средства. Изобразително изкуство.
Патология на кожата и кожните придатъци. Съвременни тенденции в маникюра, педикюра и ноктопластиката. 3D – декорация и обемен дизайн. Масаж на горни и долни крайници.
СПА и уелнес процедури. Материалознание. Технология на специалността. Психология и професионална етика.

За специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ – 400 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд.Основи на пазарната икономика. Основи на правото. Бизнес комуникации. Чужд език по професията – Английски език. Икономика на предприятието. Индустриален маркетинг. Реклама. Предприемачество и дребен бизнес. Иновации и иновационна политика. Производство и околна среда. Приложни програмни продукти. Електротехника и апаратура. Анатомия и хигиена на човека. Устройство и физиология на кожата. Патология на кожата и кожните придатъци. Козметинчни средства. Материалознание. Изобразително изкуство. Съвременни тенденции в маникюра, педикюра и ноктопластиката. СПА и уелнес процедури. Психология и професионална етика. 3D – декорация и обемен дизайн. Технология на специалността. Организация на маникюрната и педикюрната дейност.

Практика:
За специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика“- 444 учебни часа, от които 350 са свързани с упражняване на наученото в учебна и производствена среда.

За специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ – 560 учебни часа, от които 360 са свързани с упражняване на наученото в учебна и производствена среда.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за специалността с трета степен на професионална квалификация или удостоверение за завършен Х клас за специалността с придобиване на втора степен на професионална квалификация (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Козметик.

Завършилите обучението по професията добиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Завършилите обучение по професията „Козметик“ могат да работят в центрове за красота, предлагащи традиционни процедури по козметика, хотели и SPA центрове, екип с дерматолози и пластични хирурзи, екип с акушери, психолози и педиатри, за да съдействат в подготовката на бъдещите майки за раждане и да извършват козметични процедури за възстановяване след раждане, телевизионния, театралния и модния бранш, като консултанти в магазини за козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности. Могат да развиват и свой бизнес в студия за козметични услуги. Професионалната квалификация е задължително условие за започването на работа в посочените сфери.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 768 учебни часа или средно 26 учебни седмици.

Теория: 309 учебни часа, през които се изучават: Здравословни и безопасни условия на труд. Компютърно обучение. Чуждоезиково обучение – английски език. Основи на пазарната икономика.Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес. Бизнес – комуникации. Пожарна и аварийна безопасност. Общо технически знания. Материалознание. Организация на работното място. Хигиена и неотложна медицинска помощ. Въведение в козметиката. Технология на специалността

Практика: 459 учбени часа, от които 100 – практика в студио. Практическите занятия са изцяло ориентирани към усвояване на умения и навици за работа като козметик.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето езавършило Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Фризьор.

Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:
Завършилите могат да работят като фризьори, перукери и/или бръснари в салони, осиуряващи фризьорски, бръснарски и перукерски услуги, като наети лица или като самостоятелни предприемачи.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 736 учебни часа или средно 25 учебни седмици.

Теория: 309 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Компютърно обучение. Чуждоезиково обучение – английски език. Основи на пазарната икономика.Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес. Бизнес – комуникации. Пожарна и аварийна безопасност. Материалознание. Организация на работното място. Хигиена и неотложна медицинска помощ. Въведение в козметиката. Изобразително изкуство. Технология на специалността.

Практика: 427 учебни часа. 100 учебни часа са в реална работна среда. Практиката е изцяо свързана с усвояването на умения и навици за практикуване на професията.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето езавършило Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.