Счетоводство, финанси, банки и застраховки

ПРОФЕСИЯ:

Оперативен счетоводител.

Оперативно счетоводство.Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира,подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част отпобщата финансова отчетност в предприятието. Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието. Той е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери,доставчици, клиенти, контролни органи и др. Работното време на оперативния счетоводител е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението обхваща задължително 1335 учебни часа, като в зависимост от уточнените с обучаемия/възложителя на обучението графици, продължава до 45 учебни седмици.

Теория:674 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Право. Финанси. Обща теория на пазарното стопанство. Бизнес комуникации. Чуждоезиково обучение. Компютърна грамотност.Икономика, организация и управление на предприятието. Маркетинг и управление на фирмата. Статистика. Автоматизиране на счетоводната дейност. Основи на счетоводство. Счетоводство на предприятието. Банково счетоводство. Застрахователно и осигурително счетоводство. Бюджетно счетоводство. Търговско счетоводство. Отчитане на външнотърговски сделки. Документи и документооборот. Финансов и данъчен контрол.

Практика: 681 учебни часа. Счетоводство на предприятието.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената за държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Финансист.

Предлагаме обучение по специалностите „Банково дело“ и „Застрахователно и осигурително дело“. Обучението осигурява трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът, който работи в
областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности. Финансистът изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на стандартизирани документи, водене на синтетични и аналитични партиди, попълване на платежни документи в банковата или в застрахователната и осигурителната дейност. Той може да изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични
средства в брой. В сферата на застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. В сферата на финансовите предприятия той може да води
аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

За специалността „Банково дело“ общата продължителност на обучението е 1210 учебни часа, а за специалността „Застрахователно и осигурително дело“ – 1320 учебни часа. В зависимост от договорените графици с обучаемия/възложителя на обучението, общата му продължителност може да бъде до 45 учебни седмици.

Теория: За „Банково дело“ – 595 учебни часа. За „Застрахователно и осигурително дело“ – 645 учебни часа. Основните застъпени предмети са: Здравословни и безопасни условия на труд. Основи на правото. Бизнес комуникации. Компютърно и чуждоезиково обучение. Обща теория на счетоводната отчетност и пазарното стопанство. Счетоводство на фирмата. Маркетинг и реклама. Фирмено право. Пари, банки, парична политика. Финанси. Статистика. Финансови пазари и борсови операции. Предмети свързани със съответната специалност.

Практика: За „Банково дело“ – 615 учебни часа. За „Застрахователно и осигуритело дело“ – 675 учебни часа. Практическото обучение е изцяло в партньорски финансови и застрахователни организации.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената за държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.