Предприемачество, финансово и административно обслужване

ПРОФЕСИЯ:

Икономист.

Предлагаме обучение в специалностите „Индустрия“, „Търговия“, „Земеделско стопанство“, „Икономика и мениджмънт“. Завършилите обучение придобиват трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Участва в управлението, организацията, наблюдението и оценката/анализите на постигнатите резултати от компанията, в която/за която работи. Заема управленски позиции и носи управленски отговорности за поверените му отдели или дейности. Осъществява контакти с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки и контролира изпълнението им. Организира дистрибуцията. Поддържа контакти с финансови и други институции и организира взаимоотношенията с тях. Има гъвкаво работно време, спрямо интензитета на задачите и дейностите, които трябва да осъществи. Задължителен официален стил на обличане. Професионалното обучение е необходимо, за да можете да заемате следните професионални длъжности: икономисти, минни и металургични техници, приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост, преработващата промишленост и строителството, инспектори и специалисти в търговията, агротехници, офис мениджъри, административни и изпълнителни секретари, приложни специалисти
в държавната администрация.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа, средно – 9 учебни месеца

Теория:430 – 440 учебни часа в зависимост от професионалната специалност. Здравословни и безопасни условия на труд. Микроикономика. Макроикономика. Право. Обща теория на счетоводната отчетност.Финанси.Бизнес комуникации. Маркетинг.
Счетоводство на предприятието. Статистика. Предприемачество.Чужд език по професията – английски език. Мениджмънт. Специфична професионална подготовка според избраната специалност.

Практика: 520 – 530 учебни часа в зависимост от професионалната специалност. Счетоводство и икономика на предприятието. Управление на проекти. Икономическа информатика. Работа в МСП.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Офис-мениджър.

Завършилите професионалното обучение придобиват трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Офис мениджърът отговаря за офис организацията, координацията, кореспонденцията и телефонното обслужване на дейността на предприятието. Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, за опазване на поверителна фирмена информация и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред. Той/тя отговаря за средства и предмети на труда и носи финансова отговорност за зачислената електронноизчислителна техника и други материални средства в съответствие с българското законодателство. следи за техническата изправност на офис оборудването, организира и контролира аварийните ремонти и изготвя график за планови ремонти. Той/тя координира дейностите по осигуряване на канцеларски и други материали за звената в предприятието. Той/тя координира дейностите, свързани с подбора и назначаването на персонал в администрацията и други звена на предприятието. Организира и контролира провеждането на първоначален и периодичен инструктаж на работниците и служителите. Определя потребностите от обучение, квалификация и преквалификация на персонала и организира това обучение. Наблюдава работата на работниците и служителите и прави предложения за наказания и награди.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа – до 1 година, в зависимост от уточнените с обучаеми/възложителя графици за обучението.

Теория: 480 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Обща теория на пазарната икономика. Бизнес информационни системи. Финанси на фирмата. Фирмено право. Чужд език по професията. Икономика, организация и управление на предприятието
Маркетинг. Мениджмънт на човешките ресурси. Фирмено счетоводство. Функции, задачи и отговорности на офис – мениджъра.
Документационна дейност и работа с офис техника. Бизнес етикет и делова кореспонденция. Документационна дейност.

Практика: 480 учебни часа. Фирмено счетоводство. Бизнес комуникации. Компютърен машинопис и текстообработка. Документационна дейност и работа с офис техника. Бизнес етикет и делова кореспонденция. Класифициране и архивиране на данни.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Сътрудник в малък и среден бизнес.

Завършилите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професията могат да работят като: Помощник – застрахователно или банково дело.Помощник-брокер. Административен секретар. Асистент-кореспонденция. Координатор. Калкулант. Касиер –домакин или счетоводство. Отчетник: счетоводство, начисляване на трудови възнаграждения, водещ документи за оценки, платежни ведомости или ревизионни документи. Отчетник: гаранции по кредити, данъци, инвестиции, ипотеки, комисионни, кредити, облигации, оценки на рискове и застраховки, статистически документи, уреждане на застрахователни полици, финанси, ценни книжа. Фактурист. Търговски сътрудник. Оператор въвеждане данни/счетоводна машина. Измерител, горивни и строителни материали. Кантарджия. Контрольор, запаси. Магазинер. Склададжия. Снабдител, доставчик. Спедиционен посредник и други.
Притежаването на професията, в някои случаи, е изисквание/очакван резултат от участието в проекти, финансирани от оперативните програми или други публични инструменти за подкрепа на бизнеса и заетостта.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обща продължителност на обучението – 738 учебни часа (средно 25 учебни седмици).

Теория:294 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Обща теория на пазарното стопанство. Основи на правото. Компютърна грамотност и работа с офис продуктите на Майкрософт. Английски език – едно ниво. Икономика на фирмата. Финанси. Счетоводство: обща теория на счетоводната отчетност, счетоводство на фирмата. Статистиката. Икономически анализ. Бизнес-комуникации. Маркетинг. Мениджмънт. Предприемачество.

Практика: 366 учебни часа. В реална работна среда.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е завършило Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Сътрудник в бизнес-услуги.

Преминалите обучението получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Сътрудникът в бизнес услуги извиква работници и служители при ръководителя и приема външни посетители по установения ред. Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите, служителите и работниците във фирмата. Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти. Събира данни за реализацията на продукти и услуги на фирмата, както и данни за други фирми, икономически сектори и на национално равнище. Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им. Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови документи. Попълва
транспортни, търговски, финансови и паричнообменни документи.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 664 учебни часа или средно 22 учебни седмици.

Теория: 294 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Микроикономика. Макроикономика. Право. Обща теория на счетоводната отчетност. Бизнес комуникации. Чужд език по професията. Икономика на предприятието. Информационни системи.
Маркетинг.Счетоводство на предприятието. Организация и управление на предприятието.Финанси. Предприемачество и дребен бизнес.
Оперативен мениджмънт. Борси и борсови операции.

Практика: 366 учебни часа. Работата в реална бизнес среда и разработката на практически бизнес проект са основният фокус на практическото обучение (220 учебни часа).

ИЗПИТИ:

Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Офис-секретар.

Административно обслужване. Обучените лица получават втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Офис секретарят изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на ръководни лица. Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от ръководителя или
конкретните изпълнители. При изпълнение на служебните задачи офис секретарят приема и пренасочва телефонни обаждания, приема и изпраща факсове, обработва,систематизира и предава своевременно на ръководителя получената информация.
Приема и предава документи за подпис от ръководителя и лични заявления на персонала от предприятието. Осигурява приема на външни посетители при ръководителя в съответствие с установения ред. Офис секретарят осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред. Той посреща и настанява партньорите и/или клиентите, участва в работни срещи, като стенографира или протоколира информацията.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 873 учебни часа, като в зависимост от установените с обучаемия/възложителя на обучението графици,\ то може да обхване средно 30 учебни седмици.

Теория: 298 учебни часа. Обща теория на пазарната икономика. Счетоводство. Бизнес информационни системи. Финанси на фирмата. Фирмено право. Икономика, организация и управление на предприятието. Функции, задачи и отговорности на бизнес-секретаря. Документационна система. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работа с персонален компютър. Бизнес етикет и делово общуване. Стенография. Обща теория на счетоводната отчетност. Документационна система и работа с архив.

Практика: 362 учебни часа. Практика по обща и специализирана професионална подготовка.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и по практика на професията, по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е завършило Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цена на държавен изпит – 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.