ЕЗИЦИ И КОМПЮТРИ

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява за модули на овладяване на съответната дигитална способност:

 1. Работа с база данни, управление и съхранение на информацията.
 2. Търсене на информация в интернет и сигурност на информацията. Етика на общуване с електронни средства.
 3. Работа с текстообработващи програма, електронни таблици, презентации, интернет и електрон-на поща.
 4. Работа с със специализиран софтуер – презентации.
 5. Работа с основни текстообработващи програми.
 6. Работа с електронни таблици.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението в един модул е между 48 и 51 учебни часа.
Обучаемите могат да пожелаят обучение по всички модули. В този случай, обучението е 280 учебни часа.

ФОРМИ:

 1. Групова – до 12 лица в една група. Центровете на семейство „ПЛАМ“ осигуряват специализирана компютърна зала, с работно място за всеки обучаем, осигурен интернет достъп, връзки с необходимата презентационна и видеотехника.
 2. Индивидуална. Индивидуалното обучение се провежда в специализираната компютърна зала на учебните ни центрове.
  Обученията могат да се провеждат в дневна, вечерна, съботно-неделна или смесена форма, по заявка на обучаемия/те.

ИЗПИТИ:

Обучението завършва с писмен изпит – тест.
Продължителността на изпита е 3 учебни часа – 135 минути.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Центровете за професионално обучение издават удостоверения за придобито ниво по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ за съответния модул съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност.

ЦЕНА:

Цена на обучението в група до 5 лица – 8 лв. на час.
Цена на обучението в група до 8 лица – 5 лв. на час.
Цена на обучението в група до 12 лица – 3 лв. на час.
Цена на индивидуално обучение – 10 лв. на час.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 1. Английски език – нива А1, А2, В1.
 2. Италиански език – нива А1, А2, В1.
  Освен тези основни нива на обучение, при заявки, учебните центрове на семейство компании „ПЛАМ“ осигуряат обучение и за нива В2 и С1 на съответния език

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

100 учебни часа за едно езиково ниво.
300 учебни часа за три езикови нива.
Оптималната продължителност на един курс е до 6 учебни месеца.
Обучаемите попълват входящ тест, за да бъде установено възприятието и познаването на изучавания от тях език.

ФОРМИ:

 1. Групова – до 12 лица в една група.
 2. Индивидуална.
  Обученията могат да се провеждат в дневна, вечерна, съботно-неделна или смесена форма, по заявка на обучаемия/те.

ИЗПИТИ:

Всяко ниво завършва с писмен изпит – тест. Продължителността на изпита е 3 учебни часа – 135 минути.
Програмата предвижда до 4 междинни теста за установяване напредъка и съответните необходимости на обучаемите.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Центровете за професионално обучение издават удостоверения за придобито ниво по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ в съответствие с Общоевропейската референтна езикова рамка.

ЦЕНА:

Цена на обучението в група до 5 лица – 8 лв. на час.
Цена на обучението в група до 8 лица – 5 лв. на час.
Цена на обучението в група до 12 лица – 3 лв. на час.
Цена на индивидуално обучение – 10 лв. на час.