Сертификат за качество по ISO 9001:2015 получи Центърът за ППТИ на “ПЛАМ и синове” ЕООД

Системата за управление на Центъра за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства към “ПЛАМ и синове” ЕООД отговаря напълно на стандарта ISO 9001:2015. Удостоверението бе издадено в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT. Сертификатът по този стандарт е още едно доказателство за високото качество на услугите, предлагани от “ПЛАМ и синове” ЕООД и грижата, която компанията има за сигурността, спокойствието и успеха на своите клиенти. 

Качеството на управление в ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД със сертификат по ISO 9001:2015

Системата за управление на ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД при извършване и удостоверяване на професионалното обучение в центъра е в съответствие с критериите на ISO 9001:2015. Сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT. Знаете, политиката на компаниите от семейство “ПЛАМ” е да осигуряват най-високо качество на услугите, които предлагат на своите клиенти. Екипът на ЦПО към “ПЛАМ и синове “ЕООД е горд с това, че прилаганите от него процедури за управление на Центъра отговориха  напълно на високите стандарти на TUV NOR CERT  в процеса на сертифициране по ISO 9001:2015. 

Висока оценка на качеството на обучение в ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД

Висока оценка на качеството на обучение в ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД даде първият годишен доклад за самооценяване на Центъра. Съгласно Наредба №2/08.09.2015 г. на Министерство на образованието и науката, всички центрове за професионално обучение в страната трябваше да разработят и приложат система от правила и процедури за оценка на качеството на предлаганото от тях професионално обучение. Тази година, ЦПО внесоха в Националната Агенция за професионално обучение и образование първите си доклади за самооценка. Качеството на обучение в ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД получи отлична оценка по показателя за придобиване на професионална квалификация и високи оценки по показателите “Достъп до професионално обучение” и “Реализация на лицата, придобили професионална квалификация”. Всички подробности по приключилото самооценяване можете да намерите в прикрепеното тук резюме на доклада. PLAM CPO_Report Resume

Добър резултат от първата самооценка на качеството в ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД

Само 5 месеца след получаване на лиценза за осъществяване на професионално обучение от НАПОО, ЦПО към “ПЛАМ и синове” ЕООД получи добра оценка по критериите за достъп и придобиване на професионална квалификация в първия си годишен доклад за сацооценка на качеството на обучение в центъра. Повече подробности можете да прочетете в приложеното резюме на доклада. Публикуването на доклада от годишното самооценява на качеството на обучение в ЦПО е задължителен елемент от процедурите по гарантиране качеството на професионално обучение, които прилагаме в “ПЛАМ и синове” ЕООД, и което се изисква от действащата нормативна база. Тъй като високото качество на професионално обучение е основна цел на ЦПО към семейство “ПЛАМ”, в допълнение, завършваме процедура за сертифициране на качеството на системите за управление в центровете по стандарта ISO 9001:2015.

ЦПО Плам и синове Годишен доклад проведено самооценяване.27-30

“ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД сертифицира добра дистрибуторска практика

“ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД получи сертификати за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба на Thermo King PharmaSolutions.

Сертификатите удостоверяват, че хладилните ремаркета на компанията ни отговарят на изискванията в Ръководството за добра дистрибуторска практика (GDP) при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба за прилагане на член 84 и член 85б, параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (Директива 2001/83/ЕО).

Дистрибуцията на едро на лекарствени продукти представлява важна дейност в интегрираното управление на веригата на доставка. Днешната дистрибуторска мрежа за лекарствени продукти става все по-сложна и включва много участници. С Ръководството за GDP се установяват подходящи инструменти за подпомагане на дистрибуторите на едро при изпълнение на дейностите им и за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

В “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД сме горди, че допринасяме за гарантирания контрол върху дистрибуторската верига и следователно запазване на качеството и целостта на лекарствените продукти.

 

Четири нови влекача “РЕНО” в автопарка на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД

4 нови влекача “РЕНО” влязоха днес в автопарка на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД. Машините са произведени 2016 година, Euro VI, и пристигат директно от заводите на компанията във Франция. За последните 9 месеца “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД инвестира в 9 влекача и 2 хладилни ремаркета най-ново производство, за да осигури модерни, сигурни и бързи транспортни услуги за клиентите си.

По традиция, отец Благой Стоянов извърши водосвет за новите машини. На церемонията присъства г-н Андрей Ценов, търговски представител на Рено Тракс – България: партньорът на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД в изграждането на съвременен, икономичен и опазващ природата автомобилен парк.

ЦПО на семейство “ПЛАМ” ще обучават с ваучери

Центровете за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ и синове” ЕООД подписаха споразумения за доставка на обучение по Приоритетна ос 1 на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 с Агенцията по заетостта. Едно лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, както и съответно само по един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице. Очаква се първата схема за ваучерно обучение на заети лица да тръгне през пролетта на тази година. По тази причина предоставяме възможност за предварително записване. Чрез посочените тук контакти или на място в нашите офиси можете да посочите желаното професионално обучение, обучение по ключова компетентност (на този етап – чужд език и/или компютри), имена и контактна информация, за да Ви информираме навреме при стартиране на процедурите. В секция “Обучения” на този сайт можете да разгледате  всички професии и специалности, както и ключови компетентности, по които можем да осигурим обучения.

Качеството на управление на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015

Качеството на системите за управление на “ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД отговаря на стандарта ISO 9001:2015. Сертифицирането на компанията от TUV NORD Bulgaria приключи успешно. ISO 9001:2015 определя изискванията за системата за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт или услуга, съответстващи на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от съответния овластен орган. Компаниите от семейство “ПЛАМ” се стремят да увеличават удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системите си за управление на качеството, включително – на процесите за непрекъснато подобряване на съответствието с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

До края на този месец ще приключи сертифицирането на стандарта на Центъра за периодични технически прегледи към “ПЛАМ и синове” ЕООД и на центровете за професионално обучение към “ПЛАМ и синове” ЕООД и “ПЛАМ” ЕООД.

Издаваме удостоверение за монтиран катализатор

Центърът за технически прегледи и ремонт на МПС към “ПЛАМ и синове” ЕООД издава удостоверение за монтиран катализатор на превозното средство. Документът е доказателство за екологично съответствие на автомобила и има отношение към размера на данъка за съответното моторно превозно средство, събиран от общината, в която е регистрирано.

15% отстъпка в цената за периодичен технически преглед, ако застраховате при нас

15% отстъпка от стойността на периодичния технически преглед ползват клиентите на “ПЛАМ и синове” ЕООД, ако направят застраховката си “Гражданска отговорност” при представителя на ЗК “Олимпик” в нашия офис. Той е на втория етаж на административната сграда на “ПЛАМ и синове” ЕООД, непосредствено до пункта за технически прегледи. Полицата от валидна застраховка “Гражданска отговорност” е един от задължителните документи, които се изискват при извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.