МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ

КАТЕГОРИЯ: АМ (МОТОПЕДИ)

Свидетелството за управление в категория АМ дава право да управлявате мотопеди – с две или три колела и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 km/h, двигател с вътрешно горене с работен обем не по-голям от 50 cm3, или с 4 kW максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател. Не важи за тези с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки четириколесни превозни средства.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучеието е теоретично, със средна продължителност до 6 учебни дни (36 учебни часа). Обучението е свързано с усвояване на теоретични знания за безопасно движение по пътищата.

ИЗПИТИ:

Теоретичен изпит пред ДАИ виж видео: . Изпитът е тест с 37 въпроса, с време за решаване от 40 минути и максимален брой точки от отговорите на всички въпроси – 84. За да преминете успешно теста, минимално необходимият брой точки е 75.
ЗАПОМНЕТЕ: На изпита трябва да носите документ за самоличност.
Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 16 години. Обучението може да започне при навършени 15 години и 9 месеца.
 2. Завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит: 65 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: А1 (МОТОЦИКЛЕТИ И ТРИКОЛКИ С МАЛКА МОЩНОСТ)

Свидетелството за управление в категория А1 дава право да управлявате мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е средно 16 учебни дни (60 учебни часа), а за кандидат-водачи, които имат свидетелство за управление в категориите В, В1, Ткт и Ттм – 13 учебни дни.

Теоретичното обучение обхваща 40 учебни часа: 36 учебни часа за безопасност на движението и 4 учебни часа за общо устройство на мотоциклета. Кандидатите със свидетелство за управление в категориите В, В1, Ткт и Ттм посещават само часовете за обшо устройство на мотоциклета.
Практическото обучение обхваща 20 учебни часа, от които 5 учебни часа на полигон и 15 учебни часа за управление на път в населено място.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление от съответната категория, която притежава, ако такова се изисква. Изпитваният се явява на практическия изпит с предпазна екипировка – защитна каска и ръкавици.

1. Теоретични изпити (1 вътрешен + 1 пред ДАИ) Изпитният тест съдържа 40 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Време за решаване: 40 минути. Можете да видите протичането на теоретичния изпит пред ДАИ тук  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук:  Минималният брой точки за преминаване на изпита е 81.
2. Практическите изпити са 1 (вътрешен и пред ДАИ) на полигон (вижте как протича изпита тук:  и 1 (вътрешен и пред ДАИ) – управление в населено място. Не можете да преминете, ако имате 9 и повече наказателни точки. За допускане на изпитвания до шофиране в населено място, същият трябва да е преминал успешно частта от изпита на полигон. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 16 години. Обучението може да започне при навършени 15 години и 9 месеца.
 2. Завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление на МПС в съответната категория, която право да се явите само на модулите, за които нямате специална подготовка (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит пред ДАИ (теория и практика): 65 лв на изпит.
Такса за вътрешен теоретичен изпит: 20 лв.
Такса за вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: А2 (МОТОЦИКЛЕТИ С МОЩНОСТ ДО 35 kW)

Свидетелството за управление в категория А2 дава право да управлявате мотоциклет с мощност, която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на целия курс е средно 16 учебни дни (60 учебни часа). Ако имате свидетелство за управление в категориите В, В1, Ткт и Ттм – средната продължителност на обучението е 13 учебни дни, а при положение, че имате свидетелство за управление в категория А 1 повече от 2 години – обучението продължава средно 7 учебни дни.
1. Теоретичното обучение включва 36 учебни часа за безопасно движение по пътищата + 4 учебни часа по общо устройство на мотоциклета.
Кандидатите, които имат свидетелство за управление в категориите В, В1, Ткт и Ттм посещават само модула за общо устройство на мотоциклета.
Кандидатите със свидетелство за категория А 1 не посещават теоретичните занятия.
2. Практическото обучение включва 15 учебни часа управление на мотоциклет по път в населено място + 5 учебни часа управление на мотоциклет на полигон. Кандидатите със свидетелство за управление за категория А1 по-малко от 2 години имат 14 учебни часа в населено място, а тези със стаж над 2 години – 7 учебни часа в населено място.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление от съответната категория, която притежава, ако такова се изисква.
Изпитваният се явява на практическия изпит с предпазна екипировка – защитна каска и ръкавици.
1. Теоритичният изпит се държи от кандидатите, които нямат свидетелство за управление в категориите А1 и В. Той е вътрешен и пред ДАИ. Изпитният тест съдържа 40 въпроса. Максималният брой точки, при правилни отговори на всички въпроси, 90. Време за провеждане на изпита: 40 минути. Можете да видите как преминава теоретичния изпит пред ДАИ тук.  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук:  Минималният брой точки за преминаване на изпита е 81.
2. Практическите изпити са 1 (вътрешен и пред ДАИ) на полигон (вижте как протича изпита тук:  и 1 (вътрешен и пред ДАИ) – управление в населено място. Не можете да преминете, ако имате 9 и повече наказателни точки. За допускане на изпитвания до шофиране в населено място, същият трябва да е преминал успешно частта от изпита на полигон. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години. Обучението може да започне при навършени 17 години и 9 месеца.
 2. Завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление на МПС в съответната категория, която право да се явите само на модулите, за които нямате специална подготовка (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит пред ДАИ (теория и практика): 65 лв на изпит.
Такса за вътрешен теоретичен изпит: 20 лв.
Такса за вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: А (МОТОЦИКЛЕТИ И ТРИКОЛКИ С МОЩНОСТ НАД 15 kW)

Свидетелството за управление в категория А дава право да управлявате мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW:
Мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош или с кош, с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h.
Мототриколки – моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 km/h.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 60 учебни часа (40 теория + 20 практика) – средно 16 учебни дни. Кандидатите за тази категория, които имат правоспособност за управление на МПС от категории В, В1, Ткт, Ттм преминават само теоретичното обучение по темата «Общо устройство на мотоциклета». Продължителността на обучението при тях е средно 13 учебни дни. Кандидатите, които притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 преминават само практическо обучение. Продължителността на обучението при тях е между 4 и 7 учебни дни (зависи дали притежават свидетелството си повече или по-малко от 2 години).

1. Теоретично обучение – 40 учебни часа. От тях 36 са предвидени за усвояване правилата за безопасно движение по пътищата, а 4 – за общо устройство на МПС.
2. Практическо обучение – 15 учебни часа са предвидени за управление по път в населено място, а 5 учебни часа – за управление на полигон. Кандидатите със свидетелство за категория А имат намален хорариум – 14 учебни часа, ако притежават свидетелството си по-малко от 2 години и 7 учебни часа, ако притежават свидетелството си повече от 2 години.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление от съответната категория, която притежава, ако такова се изисква.
Изпитваният се явява на практическия изпит с предпазна екипировка – защитна каска и ръкавици.
1. Има 2 теоретични изпита – 1 вътрешен и 1 пред ДАИ. Изпитният тест съдържа 40 въпроса. Максималният брой точки, при правилни отговори на всички въпроси, е 90. Време за провеждане на изпита: 40 минути. Можете да видите как протича един теоретичен изпит пред ДАИ тук:  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук: 
2. Практическите изпити (вътрешен и пред ДАИ) са на полигон и за управление на път в населено място. За да бъдете допуснати до управление в населено място трябва да сте преминали изпита на полигон. Какви са елементите на изпита на полигон можете да видите тук:  Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 18 години за кандидатите за управление на мотоциклети под 350 см3.
 2. Навършени 21 години за кандидатите за управление на мотоциклети над 350 см3.
 3. Завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление на МПС в съответната категория, която право да се явите само на модулите, за които нямате специална подготовка (копие).

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит пред ДАИ (теория и практика): 65 лв на изпит.
Такса за вътрешен теоретичен изпит: 20 лв.
Такса за вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.