Облекло

ПРОФЕСИЯ:

Шивач.

Завършилите обучението придобиват първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професията лица могат да работят както в производствени предприятия за облекла, така и самостоятелно. Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля,сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации. Изработва основни видове изделия, предназначени за бита – покривки, завеси, спално бельо и др. Изработва различни детайли на облекло (вкл. и с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети). Извършва ръчни спомагателни шивашки операции – пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици, извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др. Работното време обикновено е нормирано съобразно условията в Кодекса на труда, като при извъредни обстоятелства и съобразно действащото национално законодателство е възможна да се работи допълнително, в извън работно време, или в почивни дни.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 348 учебни часа или средно 12 учебни седмици.

Теория:125 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово – правни и икономически знания. Организация на трудовия процес. Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения. Икономика. Електротехника, електроника и автоматизация. Материалознание. Машини и съоръжения в шевната промишленост. Технология на облеклото. Свободно избираеми предмети: чуждоезиково обучение и конструиране на облеклото.

Практика: 223 учебни часа, от които 88 учебни часа в производствени условия. Фокусът е изцяло върху изграждане на умения и навици за работа по професията.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание от ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.
ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).
ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 6 клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.