КАМИОНИ, АВТОБУСИ, РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА

КАТЕГОРИЯ: С (КАМИОНИ)

Свидетелството за управление в категория С дава право да управлявате моторни превозни средства, чиято допустима максимална маса надвишава 3.5 тона за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача (товарни камиони). С това свидетелство можете да управлявате и състав с ремарке с допустима максимална маса до 750 kg.

ЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Средната продължителност на обучението е 12 учебни дни или 34 учебни часа.

 1. Теоретичното обучение е върху безопасно движение по пътищата при превоз на товари и общо устройство на автомобила. Обхваща 14 учебни часа.
 2. Практическото обучение се провежда на полигон (не по-малко от 7 учебни часа), както и по усвояване на практически умения за движение пътищата в населено място и извън населено място (13 учебни часа).

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление от категорията, която притежава.
1. Теоретичният изпит е вътрешен и пред ДАИ. Тест с 30 въпроса. Време за попълване на теста: 30 минути. Максимален брой точки от всички правилни отговори: 66. Необходимо е да получите най-малко 57 точки при решаване на теста, за да си вземете изпита. Можете да видите как протича теоретичният изпит пред ДАИ тук:  Когато кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С1“, тестовете съдържат 15 изпитни въпроси само от модула “Общо устройство на МПС”. Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук: 
2. Практически изпит – вътрешен и пред ДАИ. В рамките на практическия изпит трябва да бъдат изпълнени движение назад с отклонение наляво или надясно при спазване очертанията на пътната лента и паркиране на превозното средство до импровизирана рампа (за натоварване или разтоварване). Можете да видите задачите тук: 
Оценка “ДА” се поставя на изпитван, получил не повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 са от основни грешки. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 21 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление в категория В.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Копие от свидетелството за управление в категория В.
 5. Копие от свидетелство за управление в категория С1 (ако има такова).
 6. Копие от контролен талон.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпитите пред ДАИ: 65 лв.
Такса за вътрешен изпит теория: 20 лв.
Такса за вътрешен изпит практика 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: СЕ (КАМИОН С РЕМАРКЕ)

Свидетелството за управление в категория СЕ дава право да управлявате състав от превозни средства с теглещо МПС от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението обхваща 20 учебни часа – 4 учебни часа теория и 16 учебни часа практика. Средната продължителност на курса е до 10 учебни дни.

 1. Теоретичното обучение е по темата „Ремаркета и системи за прикачване. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “С1Е” или “D1E”, преминават обучение, което обхваща само съдържанието на този модул.
 2. Практическото обучение обхваща най-малко 4 часа упражнения на полигон и 12 учебни часа управление на състава в населено и извън населено място.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва документ за самоличност и свидетелство за управление в категория „С“.

 1. Теоретични изпити (1 вътрешен + 1 пред ДАИ) Изпитен тест с 15 въпроса. Време за изпълнение на теста: 20 минути. Максимален брой точки от верните отговори на всички въпроси: 29. За успешно преминаване на изпита трябва да получите най-малко 26 точки. Можете да видите протичането на теоретичния изпит пред ДАИ тук:  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук: 
 2. Практически изпити – на полигон и управление в населено място (1 вътрешен + 1 пред ДАИ). Изпитът на полигон включва 3 упражнения. При допускането на една грешка, на което и да е упражнение изпитваният получава оценка “НЕ”. По време на изпълнението се допуска една корекция на посоката. Корекцията на посоката е в очертанията на упражнението, който се изпълнява – не се допуска навлизане в полето предназначено за изпълнение на упражнението от другата страна. Вижте упражненията тук:  За допускане на изпитвания до шофиране в населено място, същият трябва да е преминал успешно частта от изпита на полигон. Оценка “ДА” се поставя на изпитван, получил не повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 са от основни грешки. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 21 години. Завършено основно образование.
 2. Свидителство за управление за категория С не по-малко от 1 година.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Свидетелство за управление на МПС категория С (копие).
 5. Контролен талон.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит пред ДАИ: 65 лв.
Такса за вътрешен изпит теория: 20 лв.
Такса за вътрешен изпит практика: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

КАТЕГОРИЯ: D (АВТОБУСИ)

Свидетелството за управление в категория D дава право да управлявате автобус, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане, без мястото на водача. Към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е средно 10 учебни дни.

 1. Теоретичното обучение обхваща 6 учебни часа по темата „Превоз на пътници“. 
 2. Практическото обучение обхваща 5 учебни часа полигон (учебна площадка) и 11 учебни часа управление в населено място.

Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D и имат правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, е по намален хорариум от 16 учебни часа (обхваща пълния хорариум на теоретичния модул и хорариум от 10 учебни часа за практическия модул). Продължителността на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.

ИЗПИТИ:

Изпитваният трябва да носи документ за самоличност и свидетелство за управление в категория С или Ттб.

1. Теоретичните изпити са вътрешен и пред ДАИ. Тест с 15 въпроса. Време за решаване:20 минути. Максимален брой точки от верните отговори: 32. За да бъде преминат успешно, трябва да получите минимум 28 точки. Вижте протичането на теоретичния изпит пред ДАИ тук:  Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук: 
2. Практическите изпити са вътрешен и пред ДАИ. По време на изпита трябва да бъдат изпълнени най-малко на две упражнения, в това число – едно с движение назад, като:
2.1. движение назад с отклонение наляво или надясно при спазване очертанията на пътната лента.
2.2. паркиране на превозното средство за безопасно слизане и качване на пътници (при възможност: на автобусна спирка или автогара).
Оценка “ДА” се поставя на изпитван, получил не повече от 9 наказателни точки, като не повече от 6 са от основни грешки. Неиздържалите практическия изпит пред ДАИ курсисти трябва да преминат 2 учебни часа управление допълнително, преди да се явят повторно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Навършени 24 години.
 2. Завършено основно образование.
 3. Свидетелство за управление в категория С.
 4. Стаж като шофьор категория С – не по-малко от 2 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Документ за завършено образование (копие).
 2. Лична карта (копие).
 3. Снимка – паспортен формат.
 4. Копие от свидетелство за управление на превозно средство категория С.
 5. Копие от контролен талон.
 6. Справка от КАТ за установяване броя на контролните точки.
 7. Удостоверение за психологическа годност, издадено от сертифицирана психолаборатория.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за изпит пред ДАИ: 65 лв.
Такса вътрешен теоретичен изпит: 20 лв.
Такса вътрешен практически изпит: 30 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.