ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОЧКИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ ТОЧКИ

Провеждане на обучение и издаване на удостоверение за проведено обучение за възстановяване на отнети точки на водачи със свидетелство за управление във всички категории. Провеждането на обучението и документът са част от процедурата за частично възстановяване на до 13 отнети точки (1/3 от първоначалния им брой, но не повече от веднъж годишно) съобразно Наредба № Iз-2539/04.01.2013 г. на МВР

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението се провежда групово. Индивидуално обучение се допуска по изключение. Носете документите си за самоличност. Продължителността му е 6 учебни часа – в рамките на 1 учебен ден. Обучението е изцяло теоретично. Включва примери за неправилно разположение на нерелсовите превозни средства върху пътното платно, неправилно съобразяване на скоростта, неправилно спиране в зоната на видимостта и движение в завой, коефициент на сцепление при различните пътни покрития, големина на спирачния път, правило за „двете секунди“, съобразяване с мъртвите зони, правила при изпреварване неправилно преминаване през кръстовище и други опасни места, неправилно теглене на повредено МПС, ПТП в резултат на неспазване на задължения при преминаване на МПС със специален режим на движение, в резултат на употреба на алкохол и други.

ИЗПИТИ:

Няма изпит. Провежда се входящ тест за установяване нивото на познаване на правилата за безопасно движение с 30 въпроса. Резултатите от теста се използват само със статистическа цел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Свидетелството за управление да не е отнето.
  2. Да имат поне 1 контролна точка ( да не са отнети всички контролни точки).

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление – декларация, че не са отнети всички контролни точки.
  2. Копие от лична карта.
  3. Копие от свидетелството за управление.
  4. Копие от контролнен талон или наказателно постановление, ако талонът е отнет.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 350 лв.
Такса за тест: 65 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ (отнети са всички точки от контролния талон)

Подготовка на водачи загубили правоспособност по реда на чл.157 от Закона за движение по пътищата, за да придобият право да бъдат допуснати до изпит пред съответните органи за придобиване на отнетата правоспособност. Обучението е задължително за водачите от категории: АМ, А1, А2 , А, В1, В, Ткт.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението продължава не по-малко от 6 учебни дни и обхваща 36 учебни часа теоретично обучение за безопасност на движението. Формира знания за различните видове пътища, превозни средства и участници в движението; средствата, използвани за регулиране на движението по пътищата; правилата за движението по пътищата; факторите, които оказват влияние върху поведението на водачите; задълженията и отговорностите на водачите на превозните средства.

ИЗПИТИ:

Провежда се теоретичен изпит – един вътрешен и един пред ДАИ.
За категория АМ:
Изпитният тест съдържа 37 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Време за решаване на теста: 40 минути. Необходимият минимален брой точки за успешно преминаване е 75 точки.
За категории А1, А2 и А:
Изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Време за решаване на теста: 40 минути. Необходимият минимален брой точки за успешно преминаване е 81 точки.
За категория В:
Изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси, е 97. Време за решаване на теста: 40 минути. Необходимият минимален брой точки за успешно преминаване е 87 точки.

Можете да решавате листовки за категорията онлайн тук 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Трябва да са изминали не по-малко от 6 месеца от датата, на която отнетото свидетелството е върнато в съответното управление на МВР.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Копие от диплом за завършено основно образование.
  2. Копие от документ за самоличност.
  3. Копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността.
  4. Копие от удостоверение за психологическа годност.

ЦЕНА:

Такса за обучението: 150 лв.
Такса за изпит пред ДАИ: 65 лв.
Такса за вътрешен изпит: 20 лв.

ЗАПИШИ ОНЛАЙН.