ПРОЕКТИ, ПРОЦЕДУРИ, ПРЕВОЗИ

ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Предлагаме:

 1. Успешно идентифициране на подходяща за проектната концепция на клиента програма/източник на публично финансиране.
 2. Подготовка и комплектоване на качествено и отговарящо на критериите на поканата/програмата проектно предложение, което да премине през всички етапи на оценка на проектни предложения. Подкрепа в процеса на договаряне на безвъзмездната помощ.
 3. Добро управление и навременно отчитане на договорени проекти, силно минимизиращо рисковете от налагане на финансови корекции или санкции. Елементът може да бъде изпълнен като набор от консултации и подкрепа при организиране на системата за управление и отчитане или като екип за управление на проекта.
 4. Устойчиви резултати и въздействия на проектите.

ЦЕНИ:

 1. Единична консултация по точки 1 – 4, с минимална сложност, отнемаща до 60 минути – 20.00 лева.
 2. Единична консултация по точки 1 – 4, с по-голяма сложност (до 24 работни часа) – 100.00 лева.
 3. Комплексни решения, свързани с решаване на сложни казуси по точки 1 – 4 и подробни справки в различни институциии и организации – от 100.00 до 200.00 лева.
 4. Разработка и/или управление на проект – по договаряне.

            Цените са само за експертиза.

ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪНШНО ДОГОВАРЯНЕ ПО ПРОЕКТИ

Предлагаме:

 1. Консултиране на процеса свързан с установяване на необходимостта от договаряне с външни изпълнители по проектни дейности от етапа на планиране на проекта до конкретното изпълнение на вече договорен проект в пълно съответствие с приложимите национални и общностни правила, и указанията на конкретния Управляващ Орган.
 2. Консултиране и/или разработване на план за външно възлагане по съответния проект в съответствие с правилата, приложими по програмата/схемата, чрез която проектът е финансиран.
 3. Консултиране и/или разработване на всички пакети документи за осъществяване на процедурите за външно възлагане, според техния вид и обем, до етап договаряне с изпълнителя.
 4. Консултиране на процеса на контрол, верификация и одобрение на изпълнението на договори с външни изпълнители в контекста на съответния проект.
 5. Подготовка на пакет документи за участие в процедура за договаряне с външни изпълнители по финансиран проект.

ЦЕНИ:

 1. Единична консултация по точки 1 – 5, с минимална сложност, отнемаща до 60 минути – 50.00 лева.
 2. Единична консултация по точки 1 – 5, с по-голяма сложност (до 24 работни часа) – 150.00 лева.
 3. Изпълнение на завършена услуга по точки 1 – 5 или на всички заедно – по договаряне.

            Цените са само за експертиза.

ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предлагаме:

 1. Консултиране процеса на планиране на потребностите, подготовка и въвеждане на вътрешните правила за обществени поръчки съобразно законовите изисквания и добрите практики в областта.
 2. Консултиране процеса на организация и провеждане на процедурите съобразно законовите изисквания и добрите практики в областта.
 3. Консултиране процеса на контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки.
 4. Подготовка на пакета документи за участие в процедури за вълагане на обществени поръчки.

 

ЦЕНИ:

 1. Единична консултация по точки 1 – 4, с минимална сложност, отнемаща до 60 минути – 50.00 лева.
 2. Единична консултация по точки 1 – 4, с по-голяма сложност (до 24 работни часа) – 150.00 лева.
 3. Изпълнение на завършена услуга по точки 1 – 4 или на всички заедно – по договаряне. 

            Цените са само за експертиза.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ И СТРАТЕГИИ/ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

 1. Обученията се провеждат от експерти с многогодишен практически и теоретичен опит в подготовката, управлението, наблюдението и оценката на проекти, стратегии и програми за развитие.
 2. Разработени са изцяло върху практически казуси и са свързани с изпълнение на конкретни практически задачи по темите на обучение, които се изпълняват от обучаемите.
 3. Обучението може да се проведе както дистанционно, така и чрез наставничество или менторство за обучаемия на работното място на обучаемия или чрез договор за стаж/практика в „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.
 4. Осигуряваме оборудвана материална база и учебни материали за изнесени обучения или обучения в зали на „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.
 5. Обучението обхваща минимум 24 учебни часа.

ЦЕНИ:

 1. Цена на 1 учебен час (на място в „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД) – 20 лв.
 2. Цена на 1 работен ден по договор (на място в „ПЛАМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД) – 100 лв.

            Цените са само за експертиза.

ПОДГОТОВКА И ИЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИТИЧНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА БИЗНЕС И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ

 1. Осигуряване на експерти за подготовката или изработването на необходимите документи.
 2. Осигуряване на цялостния процес по подготовка и изработване на съответните документи.
 3. Консултиране на процеса по подготовка и изработване на съответните документи.
 4. Информационно и методическо осигуряване.
 5. Обучение на служители и администратори по отношение процедурите за наблюдение, оценка и отчитане на изпълнението на документите.
 6. Осигуряване на свързаните с подготовката на тези документи дейности и събития (проучвания, анкети, работни срещи, фокус групи, процедури по съгласуване и приемане от старши или свързани организации/институции, документи и т.н).

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!


РАЗРАБОТКА И/ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПУБЛИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ.

 1. Анализ на публичната ситуация на клиента и структуриране на възможните стратегии за неговото плодотворно публично присъствие. Анализ на публичната среда и възможните реакции при представянето на продукт, услуга, действие, инициатива, програма.
 2. Разработка на планове за действие въз основа на данните от анализите.
 3. Оценка на необходимите ресурси. Методика за оценка на напредъка и постигнатите резултати.
 4. Експертна и техническа помощ за изпълнение на съответата стратегия или план, включително чрез изработване на съответните материали и инструменти (печатни и нагледни материали, аудио и видео материали, уеб базирани инструменти и т.н.) .
 5. Експертно обслужване на мерките за наблюдение и оценка на напредъка и постигнатите резултати.

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!

РАЗРАБОТКА НА АУДИО, ВИДЕО И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ И КАМПАНИИ

 1. Дизайн, послания и подход при осъществяване на материалите разработени специално за клиента.
 2. Млади, нерутинирани, професионалисти за подготовка, разработване и финализиране на материалите.
 3. Ясна идея за публики, обучаеми, цели и резултати.
 4. Високо качество на получените материали и максимална приложимост към разпространяващите типове медии.
 5. Обективни срокове за изпълнение и предоставяне на материалите.

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОДГОТОВКА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПО ISO И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ НА СИСТЕМАТА

 1. Подкрепа на процеса на проучване на органи за сертификация, които предлагат акредитиран сертификат в съответния бранш.
 2. Консултиране процеса на вземане на решение на ръководството на организацията за изграждане на системата за управление на качеството и подготовката й.
 3. Консултиране на подготовката на документацията за сертифициране въз основа начина на работа в компанията в съответствие с изискванията на стандарта.
 4. Консултиране процеса на въвеждане в практиката на разработените документални процедури и предварителната вътрешна проверка чрез наши сертифицирани одитори.
 5. Консултиране процеса на проверка и синхронизация на системата с оглед функционалността й за компанията преди одита на сертифициращия орган (предварителен вътрешен одит).
 6. Подкрепа при установяване, изработване и въвеждане на коригиращите мерки и действия преди одита на сертифициращия орган.
 7. Консултиране и подкрепа в процеса на комуникация със сертифициращия орган и неговите одитори с осигурена защита интереса на компанията от злонамерени действия до приключване на процедурата по издаване на сертификата.
 8. Осигуряване на годишните процедури по наблюдение и оценка след сертификацията чрез сертифицирани одитори.
 9. Осигуряване на превод на документи, наръчници и кореспонденция, свързани с процедурата.

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

 1. Осигуряване изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват.
 2. Осигуряване на контрола при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари.
 3. Указване и консултиране на процедурите за проверка на екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари.
 4. Организация и провеждане на обучения на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение.
 5. Изготвяне и консултиране прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари.
 6. Консултиране и извършване на разследвания на възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;
 7. Подготовка и консултиране процеса на изпълнение на мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение.
 8. Мониторинг на спазването на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители.
 9. Подготовка на тръжни процедури и процедури по договаряне на подизпълнители, свързани с превоза на опасни товари.
 10. Подготовка, мониторинг на изпълнението и осъществяване на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари.
 11. Подготовка и прилагане на мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари.
 12. Проверки за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
 13. Осигуряване на контрола за спазване на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари.
 14. Подготовка и процедиране на информацията до съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка.
 15. Изготвяне на програми за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR.
 16. Консултиране и контрол на изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.
 17. Подготовка, мониторинг на изпълнението и осъществяване на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари.
 18. Подготовка и прилагане на мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари.
 19. Проверки за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
 20. Осигуряване на контрола за спазване на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари.
 21. Подготовка и процедиране на информацията до съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка.
 22. Изготвяне на програми за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR.
 23. Консултиране и контрол на изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПРЕВОЗ И ПРИДРУЖАВАНЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ

 1. Идентификация на приложимите режими за превоз на извънгабаритни товари съобразно изискванията на Наредба №11/03.07.2001.
 2. Подготовка на заявленията за издаване на разрешително/документ за платена такса за движение на извънгабаритни ППС (еднократно, удължаване на срока, многократно (до 10 курса) и консултиране на процеса на тяхното съгласуване.
 3. Консултиране сигнализирането на извънгабаритното ППС и необходимите документи за осъществяване на превоза.
 4. Осигуряване на водачи, които притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, с трудов стаж като водачи на товарен автомобил от категория „С“ не по-малък от пет години.
 5. Инструктиране на водача с особените свойства на товара и със специфичните изисквания при превозването му, с които той е задължен да се съобразява.
 6. Консултиране на проверките за разположение и сигурно укрепване на товара/ите.
 7. Осигуряване проверката на съответствието между действителните габаритни размери на ППС и размерите, описани в разрешителното.
 8. Съпровождане на извънгабаритни ППС.

ЦЕНИ:

Цената е резултат на договаряне във връзка с конкретните необходимости на клиента.
Заявете запитване за оферта и ще се свържем с Вас!