Информационно осигуряване и обслужване

ПРОФЕСИЯ:

Икономист-информатик (приложна информатика).

Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Въвежда/извежда на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на фирмата,за която работи, изготвя справки, отчети, презентации и диаграми, структурира, обобщава и изчислява финансови и счетоводни данни. Икономист-информатикът обикновено работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Дневна форма на обучение. Обща продължителност от 960 учебни часа – до 1 година, в зависимост от времето, което могат да отделят обучаемите.

Теория: 448 учебни часа. Обща икономическа теория.Микроикономика.Макроикономика.Право.Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност.Обща теория на счетоводната отчетност.Финанси.Предприемачество.Икономика на предприятието.Счетоводство на предприятието.Статистика.Чужд език по професията.

Практика: 512 учебни часа.Икономика на предприятието.Счетоводство на предприятието.Статистика. Икономическа информатика.
Програмиране и алгоритмични езици.Компютърни архитектури и операционни системи.Функционални приложни програми.Интернет и електронна търговия.Компютърно счетоводство. Избираема професионална подготовка – мениджмънт.100 учебни часа производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплом за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Организатор интернет приложения.

Специалност: Електронна търговия. Трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. За организатора на интернет приложения е важно да има умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има творческо и аналитично мислене, да може бързо да се адаптира към нови задачи, да се справя в критични ситуации. Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да работят във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност. Съгласно НКПД – 2011 организаторът интернет приложения може да заема длъжността „Уеб дизайнер“. Може да работи и като самонаето лице на свободна практика.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Дневна форма. Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа – до 1 година, в зависимост от предпочената организация от обучаемия/ите.

Теория: 446 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд.Информационни технологии.Икономика. Трудово-правно законодателство. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност. Предприемачество.Чужд език по професията
Компютърна техника. Статистика.Икономика на търговията. Маркетинг.Организация и техника на търговските плащания.
Фирмено право. Въведение в Интернет. Компютърна графика.

Практика: 514 учебни часа. Компютърна графика. Системи за управление база данни.Компютърни мрежи. Програмиране и WEB design. Маркетинг. Програмиране и WEB design. Въведение в програмирането. Операционни системи. WEB design с JavaScript.Интернет и електронна търговия. Информационна сигурност.Web site на компанията като бизнес инструмент. Производствена практика – 60 часа.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплом за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Оператор информационно осигуряване.

Втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни. Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни, организация на данни – трансформиране от един формат в друг, промяна на структурата и подредбата; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и други, при което могат да бъдат включени и изчисления по предварително зададени правила. зависимост от областта и мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Видът (цифрови, тестови) и характерът на данните (финансови, статистически, показания на апаратура) могат да варират в широки граници. Съгласно НКПД, придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“ могат да заемат длъжности от
единична група 4132: Оператор, въвеждане на данни, Оператор въвеждане на данни в компютър, Оператор въвеждане на данни с електронна поща, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Дневна форма на обучение. Общата продължителност е 660 учебни часа – до 1 година, в зависимост от организацията на времето, която желае обучаемият.

Теория: 249 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Трудово-правно законодателство. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност. Информационни технологии. Чужд език по професията. Операционни системи и Интернет. Текстообработващи програми. Икономика на предприятието. Мениджмънт.Данъци. Счетоводство на предприятието. Компютърно счетоводство. Маркетинг и реклама.
Специфичната задължителна учебна подготовка включва: Електронни таблици.Компютърна графика и компютърна презентация.Бази данни.Програмиране и алгоритмични езици. Функционални приложни програми.

Практика: 411 учебни часа. Операционни системи и Интернет.Текстообработващи програми.Икономика на предприятието.Мениджмънт.Данъци.Счетоводство на предприятието.Компютърно счетоводство.Маркетинг и реклама.
Учебната практика по специалността включва: Електронни таблици.Компютърна графика и компютърна презентация.
Бази данни.Програмиране и алгоритмични езици.Функционални приложни програми.
Избираемата професионална подготовка включва: Електронни таблици.Бази данни.Програмиране и алгоритмични езици.Функционални приложни програми. Предвидени са 120 учебни часа производствена практика.

ИЗПИТИ:
Държавни изпити по теория и практика на професията по задание на Учебен център към „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършен Х или ХI клас, или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лв.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Оператор на компютър.

Предлагаме обучение по специалността „Текстообработване“. Завършилите обучението получават първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Компютърната обработка на информацията вече е задължително условие за ефективна работа при професии като „Офис секретар“, „Офис мениджър“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Масовото използване на офис приложенията за лични и обществени нужди налага необходимостта от придобиване на компютърни умения за целите на всички професии. В този смисъл, професионалната квалификация като „Оператор на компютър“ е базова за придобиването и упражняването на редица други професии, които са свързани с обработка и въвеждане на информация. Професионалната квалификация е необходима, за да работите ефективно като машинописци, оператори на текстопредаващи машини, помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна и статистическа информация, административен персонал и т.н.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 498 учебни часа или средно 17 учебни седмици.

Теория: 96 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд. Основи на пазарната икономика.Общи правила на трудово – правното законодателство. Езиково обучение на английски език. Бизнес комуникации. Въведение в компютърната техника. Операционни системи. Текстообработка. Електронни таблици. Икономика, организация и управление на предприятието. Обща теория на статистиката. Основи на счетоводството. Автоматизиране на работата в офиса. Организация и управление на документите. Антивирусна защита. Архивиране на данни. Комуникации и връзка със света чрез Интернет.

Практика: 204 учебни часа. Изцяло в реална работна среда за създаване на ефективни умения и навици за работа по професията.

ИЗПИТИ:
Изпит за завършване на модул „Обща задължителна професионална подготовка“.
Изпит за завършване на модул „Отраслово задължителна професионална подготовка“.
Изпит за завършване на модул „Специфична задължителна професионална подготовка“.
Държавен изпит по теория на професията. Конспектът с изпитни въпроси се подготвя от учебен център „Плам“.
Държавен изипит по практика на професията. Заданието се предоставя от учебен център „Плам“.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено основно образование или удостоверение за завършен 6 клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на модулен изпит е 20 лева. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.