Защита на личността и собствеността

ПРОФЕСИЯ:

Охранител.

Специалности „Лична охрана“, „Охрана на банкова и инкасова дейност“, „Физическа охрана на обекти“. Обучаемите придобиват трета степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията с посочените специалности могат да работят като охранители, пазачи – въоръжена охрана, патрулиращи в служби за сигурност, полски пазачи, младши или стартиши инструктори по охрана, водачи на специален автомобил, технически сътрудници на различни позиции в службите за сигурност, младши контрольори, полицейска охрана/патрул, полицаи, технически сътрудници в полицията и службите за сигурност, надзиратели/настойници в затвори, охранители и пазачи в затвори.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 1007 учебни часа, като в зависимост от уговорените с обучаемия/възложителя на обучението графици, може да продължи до 34 учебни седмици. Обучението е разделено на модули, включващи общотеоретичната подготовка и съответната отраслова задължителна професионална подготовка.

Теория:397 учебни часа. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, основи на правото, трудово-правни норми, икономика и предприятия, мотивация, предприемачество и комуникативни умения, кандидатстване за работа. Правни основи на частната охранителна дейност и други.

Практика: 610 учебни часа. Оръжезнание и стрелкова подготовка. Самоотбрана и бойно-приложни техники. Майсторско кормуване. Практика в реална работна среда при дейност „Невъоръжена охрана“ е 116 учебни часа, „Охранител СОД“ – 111 учебни часа и „Охранител инкасова дейност“ – 121 учебни часа.

ИЗПИТИ:

5 изпита в края на всеки модул на обучение по професията – 5 изпитни сесии.
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение, че лицето е придобило право да се яви на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование (копие).
2. Лична карта (копие).
3. Документи, доказващи физическа и психологическа годност.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на модулен изпит е 20 лева. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.