Дървообработване и горска промишленост

ПРОФЕСИЯ:

Оператор в дървообработването.

Предлагаме обучение по специалностите: производство на мебели, производство на врати и прозорци, производство на тапицирани изделия, моделчество и дървостругарство, дърворезно, амбалажно и паркетно производство, производство на дървесни плочи, производство на фурнир и слоиста дървесина, производство на дървени детски играчки. Завършилите обучението придобиват втора степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Операторът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат изделия от дървесина – мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, фасонирани материали, амбалажи и подови настилки, дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, дървени детски играчки, модели, струговани изделия и др. Извършва разкрояване на суровините и материалите; обработва получените детайли до точни размери, изработва профили, отвори, длабове и конструктивни съединения. Прилага технологични режими на слепване на дървесината и шлайфане на дървесните повърхности. Операторът може да работи в производствени помещения с дървообработващи машини; на работни места за ръчни и спомагателни операции; в складове за материали и готова продукция; в сушилни стопанства. Работното време на оператора в дървообработването е с нормална продължителност, а за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества (формалдехид в лепилата, ацетон, бензол, толуол в лаковете и др.), то е намалено, с продължителност съгласно Кодекса на труда

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е между 887 и 987 учебни часа или средно 30 – 33 учебни седмици (в зависимост от избраната професионална специалност).

Теория: 260 учебни часа (в зависимост от избраната професионална специалност). Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика.Чужд език по професията. Техническо чертане. Материалознание. Технологии и машини в дървообработването. Сушене на дървесината. Елекротехника и електроника. Автоматизация на производството. Информационна техника и технологии. Трудово – правно законодателство. Бизнес комуникации и мотивация. Стилознание. Теория и технологии в специалността.

Практика: 400 учебни часа (в зависимост от избраната професионална специалност), от които 60 часа са в производството. Изцяло ориентирана към придобиване на умения и навици за работа по професията и специалността.

ИЗПИТИ:
Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:
Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Диплома за завършено средно образование или удостоверение за завършен Х клас (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.

ПРОФЕСИЯ:

Работник в горското стопанство.

Предлагаме обучение по следните специалности на професията: „Лесокултурни дейности“, „Дърводобив“, „Дивечовъдство“ и „Билкарство“. Завършилите обучението придобиват първа степен на професионална квалификация.

КАКВО РАБОТИ:

Придобилите професионална квалификация работят в държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, разсадници за горски и декоративни дървесно-храстови видове,дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, добив и транспорт на дървесно-храстови видове. Работникът в горското стопанство извършва типични рутинни дейности, свързани с провеждането на лесокултурни мероприятия, дърводобив, ловностопанска дейност, както и други ползвания от горите. Той има важна роля в поддържането и опазването на горския фонд. Работата му е предимно на открито – в лесничейства, дивечовъдни станции или в разсадници.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа или средно 10 учебни часа.

Теория: 115 учебни часа. ЗБУТ. Ботаника. Основи на горско-стопанските дейности по специалността.

Практика: 185 учебни часа. Производствената практика е 60 учебни часа. Фокусът на занятията е изграждане на умения и навици за прилагане на теоритичните знания в практиката.

ИЗПИТИ:

Държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията и специалността по задание на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД.

ПРИДОБИВАТЕ:

Свидетелство за професионална квалификация.
Удостоверение за професионално обучение (при избрано обучение за част от професията).

ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Удостоверение за завършена начална степен на основното образование или за успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ (копие).
2. Лична карта (копие).

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
По договаряне. Минималната цена на учебен час в съответствие с установената практика по ПМС 280/15.10.2015 и Националните планове за действие по заетостта е 1.87 лв. Цената на държавен изпит е 65 лева.

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН.